Förslag om sänkt skatt för egenproducerad el upp till 20 000 kWh.

Modell för djurtillsyn. LRFs arbete med riskbaserad djurskyddstillsyn fick Jordbruksverket att ta tagit fram en sådan modell för länsstyrelsernas tillsyn.

Ersättningen till betesmarker i gårdsstödet ökades 2013 med 15-25 euro per hektar i hela landet för ägda stödrätter. Detta genom en tilldelning av pengar ur den nationella reserven.

Förenklad grismärkning. LRFs uppvaktning av EU-kommissionen ledde till en förenklad märkning för gårdar med mellangårdsavtal.

Minskad risk att jordbruksmark exploateras genom förslag från utredningen om bullersamordning som underlättar och uppmuntrar förtätning av bebyggelse istället för spridning.

Upphandlingsutredningen slog fast att svenska myndigheter kan ställa högre krav på miljö- och djurskydd, något som gynnar svenska producenter.

Förenklingsresa. LRF och Jordbruksverket gjorde tillsammans en förenklingsresa med gårdsbesök för att konkretisera arbetet med enklare och bättre regler. Förenklingsresan har bland annat lett till att de flesta djurskyddskontrollerna nu måste föranmälas minst 24 h innan.

Föreslagen ändring av minerallagen så att markägare och andra berörda ska få bättre information när företag letar mineral.

Regeringens konkurrenskraftsutredning om ökad produktion i jordbruket och trädgårdsnäringen påbörjade sitt arbete. Ett delbetänkande läggs fram i juni 2014.

Regelbundna avstämningar mellan Jordbruksverket och LRF om djurskyddstillsynen, bland annat vad gäller avisering av kontroller och rättssäkerhetsfrågor.

LRF fick igenom dispenser för växtskyddsmedel via prövning i KEMI och vissa prövningar i domstol.

Mer balanserad rovdjurspolitik. Regeringens proposition i september med ökad hänsyn till boende och näringar på landsbygden välkomnades av LRF.

Regeringens förslag om kvotplikt för fordonsbränsle öppnade för ökad inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel.

Sänkta egenavgifter med 2,5 procentenheter och översyn av regler för fåmansbolag (3/12-regler) gav bättre villkor för småföretagare. Det gäller även besked om fortsatt enkel momsredovisning för vissa småföretagare.

Ökad kompetens inom djurskydd. LRF fick gehör för behovet av att öka kompetensen hos djurskyddsinspektörerna. Jordbruksverket och länsstyrelserna kommer att inrikta arbetet på kompetens och bemötande.

Ökad klarhet om den framtida jordbrukspolitiken efter politiskt beslut i Bryssel i juni.

Samrådsgrupp med lantbrukare bildades med vilken Jordbruksverket regelbundet ska diskutera hur djurskyddskontrollerna kan förbättras.

Slaktrapportering till CDB blev enklare och kan göras av slakteriet via fullmakt.

Ursprungsmärkning av gris- fågel- och lammkött. Efter beslut inom EU blir det från april 2015 obligatoriskt att märka var djuret är uppfött och slaktat. LRF hade önskat tydligare regler om var djuret är fött vilket redan gäller för ursprungsmärkning av nötkött.

Moderniserad köttkontroll. För att minska risken för smittspridning sköts kontrollen vid grisslakten inte genom att klämma och skära utan visuellt. Denna klart bättre och enklare metod har nu godkänts på EU-nivå.

Utredningen om fossiloberoende fordonsflotta visar på en stor potential för de areella näringarna, särskilt skogsbruket, när det gäller produktion av biodrivmedel.

Regeringen föreslår lättnader i det generella biotopskyddet som innebär att behov av åtgärder för att utveckla och bibehålla ett aktivt jordbruk kan utgöra skäl för dispens.

Målen i Baltic Sea Action Plan görs inte till bindande mål för Sverige av regeringen, något som först befarades.

Den nyligen avslutade Ersättningsutredningen stärker lantbrukarnas möjlighet att få ersättning för inskränkningar i kommunala vattenskyddsområden.

Regeringen har tillsatt en utredning om dricksvatten, delvis efter LRFs önskemål. Utredningen ska undersöka målkonflikter vid inrättande av vattenskyddsområden.

För ev. ytterligare information, vänligen kontakta LRF Mälardalens regionstyrelse som återfinns i kontaktlistan.