- Det finns risk att det lokala jordbruket trängs ut av importerade ekologiska livsmedel, säger Nils-Olov Lindfors, LRF Norrbottens ordförande.

Rapporten som tagits fram av Agroidé, och presenterades i maj 2014, visar att minst 8 av de 14 kommunerna har som mål att öka andelen ekologisk mat. En del har tydliga mål på mellan 20 och 30 procent.

Inga mål för lokalt

En tidigare studie, som genomfördes av EkoMatcentrum 2012 visar att 87 procent av alla kommuner och landsting i Sverige tagit beslut om att servera ekologisk mat i de offentliga storköken.

Utvecklingen speglar riksdagens beslut, där det nationella målet är att en fjärdedel av alla livsmedel som köps in till offentlig marknad ska vara ekologiska. Det finns inga andra liknande nationella mål för andel svenskt eller lokalproducerat.

- Konsekvensen kan bli att offentlig sektor väljer bort lokalproducerat till förmån för importerade ekologiska varor, som transporterats långt med fossila utsläpp som följd, menar Nils-Olov Lindfors.

Ökat intresse för svenskt

LRF Norrbotten ser positivt på det ökande intresset för klimat, miljö, djuromsorg och antibiotikaresistens kopplat till upphandling av mat i offentlig sektor.

- Både svensk ekologisk och svensk konventionell mat i de offentliga köken leder till bättre djuromsorg och minskad klimatpåverkan jämfört med importerad mat. I norra Sverige använder vi dessutom en liten andel mineralgödsel, och sparsamt med bekämpningsmedel, säger Nils-Olov Lindfors.

Offentlig sektor kan visa vägen

LRF Norrbotten påpekar att det tar tid och är kostsamt att ställa om jordbruk, och för närvarande finns få ekologiska gårdar i länet. Jordbruket befinner sig samtidigt i en besvärlig situation, med snabb nedläggningstakt.

- Genom att ta politiska beslut i kommunerna om att öka andelen lokalproducerat kan offentlig sektor visa vägen, och bidra till ett hållbart samhälle, lokala jobb och öppna landskap.