Då var det dags att summera verksamhetsåret 2018 för Norrbottens del. Det är med stor
glädje vi kan konstatera att vi ökat med 60 medlemmar under året och är nu 3 254 medlemmar.
Vi hade också den största procentuella ökningen i landet vad gäller företagarmedlemmar, 3,6 procent.

God samverkan

Mycket positivt är även att vår samverkan med LRF Västerbotten och inom den gemensamma
personalorganisationen LRF Nord fortsätter att utvecklas på ett konkret och bra sätt.
Utmaningarna är ju, i stort, detsamma i båda länen så den här utvecklingen känns helt naturlig.

Nära Mat

Arbetet med våra två projekt inom livsmedelsstrategin Nära Mat har löpt enligt plan under året. Men nu måste vi också få kraftfulla initiativ från regeringen som stärker konkurrenskraften i jordbruket.Under året har vi också satsat rejält på sociala medier, främst Facebook med opinionsbildande filmer, som varit mycket framgångsrika. Man kan konstatera att Internet är den plats som numera är viktigast för att komma ut med sina budskap.

Regionala skogsprogram

I december genomfördes startskottet för länets regionala skogsprogram. Ambitionen är en ökad produktion och fler jobb i hela landet. En fråga som dock snabbt inställer sig är hur
skogen ska räcka till allt. Skogen ska ge råvara till träindustrin, biobränslen, papper, med mera. Skogen ska också binda koldioxid, och vara rekreationsområde och bas för naturturism. Sedan finns det starka intressen som vill skydda så mycket skog som möjligt. Detta är självfallet en ekvation som inte går ihop.


Skyddshysterin måste bromsas

Från LRFs sida kommer vi driva på hårt i skogsprogrammets vision: "Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb, hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi".
Om detta ska lyckas så måste skyddshysterin i landet bromsas. Vi kommer också idogt att
värna ägande- och brukanderätten i vårt arbete i skogsprogrammet.

Mats Granath
regionchef LRF Norrbotten