LRF Norrbotten har genomfört många olika aktiviteter under 2016. Läs hela verksamhetsberättelsen här.

"Regionalt kunde vi under 2016 fira att Norrbottens livsmedelsstrategi, Nära Mat, antogs med ett brett stöd i samhället; bland kommuner, länsstyrelse, landsting och branschen. Med målet att öka livsmedelsproduktionen har också en handlingsplan upprättats och arbetet är i full gång.

Grans räddat

Det känns också fantastiskt att det i början av 2017 blev klart att Piteå kommun tar över Grans naturbruksgymnasium från landstinget, och att det kommer att satsas pengar på att utveckla verksamheten där. Min önskan är att vi får till ett kluster för de gröna näringarna, med spännande utbildningar som lockar elever, som sedan kan bidra till försörjningen av kompetens i branschen. Utan vår regionala livsmedelsstrategi Nära Mat att luta oss emot, och LRFs insatser, hade Grans sannolikt lagts ned.

Nya lokala matprodukter

I kölvattnet av Nära Mat annonserade också Nyhléns Hugosons under 2016 att de vill bredda sitt sortiment med kyckling, en helt ny produkt och bondenäring i norra Sverige. Här finns möjligheter att starta uppfödning, och jag tror definitivt att det finns ett intresse för lokal kyckling bland konsumenterna. Kanske kommer det fler nya produkter i Norrbotten, inte minst finns ett behov av grönsaker.
Jag noterar också att utvecklingen för nötkött har varit bättre än på mycket länge under 2016, med högre avräkningspriser. Däremot fortsätter mjölknäringen att dras med dålig lönsamhet. Glädjande nog kan utvecklingen ha börjat vända även här. Norrmejerier höjde priset med 30 öre från årsskiftet.

Skatt på avstånd skamligt förslag

Vi hoppas nu på rejäla politiska förbättringar, t ex en översyn av de skatter som belastar jord- och skogsbruket. Mycket hopp har satts till den nationella livsmedelsstrategin som presenterades i början av 2017, och den såg bra ut på pappret, med mål om ökad livsmedelsproduktion i landet. Nu återstår att se hur regeringen har tänkt sig att det ska bli verklighet.
Förslag som skatt på avstånd, den sk kilometerskatten, kommer att vara direkt kontraproduktiva, och det vore ren och skär skam om den införs.

Oro över begränsad äganderätt

På det äganderättsliga området har debatten internt under 2016 präglats av oro och ilska när myndigheter allt mer ogenerat tagit markägares egendom i anspråk utan att betala för sig. Det gäller t ex de som får en nyckelbiotop registrerad på sin mark. Skogen blir i samma stund värdelös då ingen vill köpa sådant virke. Men samtidigt är det oklart om markägaren kan få någon ersättning från staten. Samma sak har gällt tolkningar av Artskyddsförordningen. Där drev LRF ett principfall, målet om bombmurklan. Svampen hittades på en skogsägares mark i Värmland, och myndigheter blockerade användning av marken. I början av 2017 fattade mark- och miljööverdomstolen ett beslut till LRFs favör. LRF tolkar beslutet som att markägare måste kompenseras när den blir fråntagen sin egendom.

Stort engagemang

LRF har under 2016 och början av 2017 haft en hel del politiska (och juridiska) framgångar.
Det är givetvis inte någon tillfällighet, utan resultatet av ett stort engagemang i våra medlemsled, enträget arbete av våra förtroendevalda, och samtidigt en tro på framtiden.
Nu fortsätter vi att jobba med förnyad kraft. Det finns (tyvärr) mycket kvar att göra.

Herbert Nyman
ordförande LRF Norrbotten