Läs hela verksamhetsberättelsen här!

"Då har vi lagt verksamhetsåret 2017 bakom oss och det är några saker jag gärna vill uppmärksamma. Först och främst känns det mycket tillfredställande att samarbetet mellan LRF Norrbotten och LRF Västerbotten har fördjupats och utvecklats på ett mycket bra sätt. I oktober manifesterades detta samarbete genom vår första gemensamma konferens för förtro-endevalda i Piteå med ett åttiotal deltagare. På konferensen medverkade, bland annat, LRFs nye förbundsordförande Palle Borgström.

Markägarmöten framgång

I slutet av september genomfördes kommunala påverkansaktiviteter över hela landet och även i Norrbotten arrangerade våra kommungrupper många bra aktiviteter. I t ex Piteå och Älvsbyn genomfördes bussresor med nyckelpersoner till gårdar med olika inriktningar inom det gröna näringslivet. En annan framgång är våra markägarmöten med fokus på äganderättsfrågor, som har varit mycket välbesökta. Man kan tyvärr konstatera att hoten mot ägandet och brukandet ökar, och då är det angeläget att visa upp den expertis som LRF har på området. LRF är många gånger den enda organisation som står på markägarens sida.

Vi ökar igen

Vi kan också glädja oss åt att vi ökat vårt medlemsantal under året. Vid årsskiftet var vi 3 194 medlemmar, en ökning med 12 sedan förra året. Mycket roligt att nöjdheten bland medlemmarna ökat också, från 49 procent till 66, enligt den årliga undersökning vi genomför. Ett kvitto på att vi gör ett bra arbete.

Mer Nära Mat

Viktigt att nämna är också beslutet från regeringen om att skjuta till pengar till de olika regionernas livsmedelsstrategier. LRF Norrbotten har under 2017 kunnat börja göra verkstad och har två projekt under samlingsnamnet Mer Nära Mat igång. Vi har anställt en ny medarbetare som bl a ordnar möten med lokala livsmedelsproducenter, men också aktiviteter riktade mot allmänheten.

Jordbruket en livförsäkring

I år är det valår och då kan vi med hela den stora kraften i vår folkrörelse verkligen sätta de gröna näringarna på den politiska kartan på alla nivåer i samhället. Ska vi nå ambitionerna i den nationella livsmedelsstrategin krävs ett mycket tydligare tillväxtperspektiv hos kommuner och myndigheter. Jag tror att förutsättningarna är goda för ett nytt synsätt. Det vittnar inte minst den nyvaknade debatten om vår svaga beredskap om.
Ett eget jordbruk är, trots allt, en samhällelig livförsäkring.

Mats Granath
regionchef LRF Norrbotten