Vilka frågor är aktuella?

Frågor och spörsmål kopplade till volymjordbrukets konkurrenskraft är ständigt aktuella i ett län som Östergötland där volymproduktion inom både växtodling och djurhållning är stort. 

Nu har vi ju gått och längtat länge efter en nationell livsmedelsstrategi som är tydlig nog med just dessa frågor  och som försenad julklapp tycks den äntligen ha landat. Det har varit ett vakuum i flera svåra frågor på nationell nivå, som den nationella politiken inte velat ta i med hänsyn till att man inväntar strategin. Nu är den här, så nu är det bara att ta tag i att ex infria de förslag som konkurrenskraftsutredningen föreslog för snart två år sedan!

På regional  nivå har vi lagt en del arbete på att i arbetsgrupper delta vid arbetet att ta fram mål för en regional livsmedelsstrategi. Nu är den klubbad och nu måste vi som organisation hjälpas åt att få ut den och få verkstad  av dess intentioner ute i kommunerna!

Bredare förståelse för ett aktivt skogsbruk

En annan fråga som bekymrar medlemmarna – och mig så klart- är de tendenser vi ser där nyckelbiotoper, artskyddsförordningen och andra naturvärdesklassningar av olika slag används som ett sätt motverka avverkningar av skog. En åtgärd som f ö är en naturlig del i skogens kretslopp men som så klart för just den nu levande generationen kan te sig som ett stort ingrepp i den visuella miljön. Hur kan vi få en bredare förståelse för att ett aktivt skogsbruk som inbegriper att vi tar ner mer än enstaka träd faktiskt är enda vägen att bygga ett hållbart samhälle och en stabil bioekonomi? Detta tror jag blir närmaste årens största fråga för oss.

Attityder gentemot jordbruket

Andra frågor som ofta lyfts av medlemmar är väldigt vardagsnära men ack så viktiga frågor. Medlemmar men även rådgivare uttrycker starkt frustration över den attityd som just jordbruket bemöts av när det gäller myndighetsutövning från kommuner och i vissa fall länsstyrelsen. Många lantbrukare känner sig motarbetade och bara "anklagade" för en massa risker, samtidigt som man paradoxalt nog uppfattas som hjälte i TV-rutan. Ett annat område som alltid är  aktuellt är krångel och försening av olika EU-ersättningar samt tillhörande svårbegriplig administration.  Andra samtal är de ständiga och i Östergötland alltid aktuella intrångsfrågorna, där medlemmar på olika sätt får begränsningar i brukandet och ägandet av sin mark.

Ökad efterfrågan på svenskproducerad mat

På andra sidan av frågespektrat kan jag se de positiva strömmarna om kraftig ökad efterfrågan på svensk närproducerad och kanske även ekologisk mat. Äntligen börjar svenska bönder i allt högre grad kunna ta betalt för det som fram till senaste åren bara varit  merkostnader. Till detta kan vi då fånga ett ökat intresse och vilja från kommuner att köpa svensk, närproducerad och ekologisk mat. Här får vi ofta skjuta på med kunskap och nätverk till lämpliga producenter.

Tydligare företagarorganisation

Inom vår egen organisation har vi både glädjeämnen och utmaningar. I och med den nödvändiga förändringen  i medlemsavgiften och en förskjutning mot en tydligare företagarorganisation valde några medlemmar att lämna. Beklagligt, då jag tror att vi behöver vara många för att bli tillräckligt starka i ett allt mer urbaniserat samhälle. Det blir dock tydligt att vi behöver bli bättre på att tydliggöra skillnaden på vad vi gör för medlemmarna och ställa frågan till de som kommer på våra aktiviteter om de vill bli medlemmar. Där har vi alla en resa att göra att mera naturligt ställa frågan om man vill bli medlem.

 Kommungruppslyft

Ett glädjeämne för vår organisation tycker jag fjolårets kommungruppslyft var. Där  vi satsat extra och kommer fortsätta att stötta kommungrupperna i sitt arbete med att skapa bra förutsättningar att driva företag i våra branscher. Det blir allt tydligare hur viktigt den kommunala inställningen är för företagande, men även boende på landsbygden!