Efter starten  i december 2017 är vi nu ett 50-tal lantbrukare med pågående, eller intresse för, produktion av nöt- och eller lammkött från naturbetesmark. Fler kan vara med och vi välkomnar kontinuerligt nya deltagare. Under hösten 2018 börjar vi arbetet med att knyta marknadsaktörer till projektet för att skapa en hållbar efterfrågan på Naturbeteskött från Östergötland.

Natur- och kulturvärden i odlingslandskapet
Projektet ska stimulera till ökad produktion av nöt- och lammkött på Naturbetesmarker genom att tydligt paketera och kommunicera de lokala och miljömässiga mervärdena i ett Naturbeteskött från Östergötland.

EU-projektet utvecklar lönsam produktion av Naturbeteskött som en modell för att stärka förutsättningarna för långsiktigt hållbar hävd av natur- och kulturvärden i odlingslandskapet. Modellen och varumärket ska efter projektet förvaltas vidare av de lantbrukare som producerar Naturbeteskött i länet i form av en producentring eller liknande.

I butik, storkök och restaunang
Men det handlar inte bara om produktion. Vi måste också få olika typer av kundgrupper att få upp ögonen för lokalt naturbetat kötts mervärden. Det handlar inte bara om att nå konsumenter utan även mellanliggande livsmedelsföretag som slakterier, styckare och grossister.

Tanken är att konsumenter ska  hitta utmärkt Naturbeteskött från Östergötland i butiker, restauranger och skolkök. De sensate året har ägnats  åt att skala upp och befästa produktionsmodeller och leverantörskedjor samt kommunicera Naturbeteskött från Östergötlands mervärden var helst vi kommer åt.

Jordbruksverket, LRF och Svenska kyrkan mfl
Projektet är ett samarbete mellan LRF Östergötland och föreningarna Östgötamat och Naturbeteskött i Sverige med stöd från Svenska Kyrkan och Jordbruksverket. Även Länsstyrelsen i Östergötland, Sigill Kvalitetssystem AB och Boxholms skogar finns med i projektet.

imagen055h.png

Kontakt:
projektledare Anna Jamieson, 076-7657740 eller anna@naturbete.se .