LRF Skånes energistrategi

Över 600 av LRF Skånes medlemmar har en eller flera energiverksamheter. Dessutom levererar betydligt fler medlemmar energiråvara som restprodukter från skogen utan att för den skull anse sig vara energiföretagare. Nära 700 av LRF Skånes medlemmar ser energi som en utvecklingsbar gren i sitt företagande.

Energi som näringsgren kan generera fler jobb och ökad tillväxt i länet. Skåne skulle kunna bli mindre beroende av importerad energi genom egna satsningar på förnybar energi.

LRF Skåne har tagit fram en regionalt anpassad energistrategi.

Syfte

Syftet med energistrategin är att stärka den enskilda medlemmens förutsättningar att på gårdsnivå och i samverkan med exempelvis föreningar och nätverk ta tillvara affärsmöjligheter på energimarknaderna och skapa förutsättningar för en omställning till ett hållbart energisystem.  

Mål

Målet är att öka lönsamheten inom de gröna näringarna genom produktion av förnybar energi och energieffektivisering. De gröna näringarnas bidrag och potential inom förnybar energi ska ses som en positiv och viktig dellösning på energi- och klimatfrågorna.

På energiområdet är skogsägarföreningarna och föreningsföretagen tydliga samverkansparter för den enskilda medlemmen.  

LRF Skånes energistrategi ligger väl i linje med Länsstyrelsens nya klimatmål för Skåne, och för oss ett stort steg närmare Region Skånes mål om fossilfrihet till år 2020.