Inom LRF Skåne arbetar vi aktivt med djuromsorgsfrågor och vi vill att alla djur i skånskt lantbruk ska ha en god omvårdnad. Som en del i detta arbete finns en djuromsorgsgrupp med syfte att ge stöd, hjälp och vägledning om behov finns.

Alla djurägare kan få hjälp

Djuromsorgsgruppen är en stödgrupp, som består av representanter bland annat från LRF, Skånesemin, Skånemejerier, Slakterinäringen, Skånes nötköttsproducenter och Svenska Djurhälsovården. Stödgruppen strävar gemensamt efter att förbättra djurhållningen där brister finns. Genom samverkan och ett brett kontaktnät kan djuromsorgsgruppen förmedla kontakt med rådgivare och samtalspartners.

Hjälpen bör sättas in i ett tidigt skede så att djurägare med brister i djurhållningen ska få hjälp, stöd och vägledning för att få till stånd förbättringar och kunna efterleva de krav som samhället och mottagaren av produkterna ställer.

Den enskilde djurägaren och hans/hennes familj erbjuds också stöd i processen via Bondekompis.

Arbetssätt

- Om veterinär, djurskyddsinspektör eller andra som kommer i kontakt med lantbrukare ser en bristfällig djurhållning ska djurägaren informeras om stödgruppens arbete och erbjudas hjälp och stöd.

- Stödgruppen finns till hands även för den som väljer att själv ta kontakt.

- Till stödgruppens kontaktnät hör rådgivare inom produktion och djurhälsa, ekonomi och juridik. Berörda personer kan få stöd via Bondekompis.

- Stödgruppen samverkar i sitt arbete med berörda myndigheter.

- Stödgruppens medlemmar arbetar ideellt och under tystnadsplikt!

- Styrgruppen har en bred representation.