När jag tittar tillbaka på det år som har gått blir jag stolt. Stolt över att vi tillsammans har uträttat så oerhört mycket till nytta för inte bara oss som arbetar inom lantbruk och de gröna näringarna, utan också för alla andra som har nytta av det som vi producerar.

Agro Sörmland

Allra mest stolt är jag över att vårt idoga arbete har lett till att vi nu verkligen ligger i startgroparna för ett grönt kluster i Sörmland – Agro Sörmland - och där Regionförbundet Södermanland kommer att bidra med 500 000 kronor per år i fem år framöver. Vi har till och med provkört samarbetet i samband med den mycket välbesökta Smart Farming-dagen som arrangerades på Torps säteri i september i år.

Viltfrågor

LRF Södermanland var en av initiativtagarna till Dovhjortsprojektet och vi är fortfarande en av de stora påtryckarna för att tillsammans göra något åt det alltför stora vilttryck som just nu råder.

Viltfrågorna är som sagt väldigt viktiga här i Sörmland. Efter träget arbete har vi lyckats flytta positionerna otroligt mycket och nått stora framgångar när det gäller beviljande av skyddsjaktansökningar. Här är LRF en av remissinstanserna. Under året har 28 ansökningar om skyddsjakt på dov- och kronhjort inkommit – och ALLA har beviljats!

Glädjande är också att Regeringen har gett Svenska Jägareförbundet i uppgift att ”verka för att begränsa vildsvinens spridning och antal” samt att ”aktivt motverka stödjande utfodring av klövvilt som inte hålls i hägn under vegetationsperioden” och att ”sprida kunskap om att sådan utfodring under andra perioder sker med spannmål eller oförädlade spannmålsprodukter och endast i begränsad mängd.”

Vi har även stärkt upp oss betydligt även inom skogsområdet, bland annat genom vår medverkan i projektet ”Mera Tall”. Vi ingår också i det skogliga råd som Skogsstyrelsen initierat.

Det gröna näringslivet

Ytterligare ett bevis på att vi fått det gröna näringslivet att uppmärksammas i högre grad är att utmärkelsen Sörmlandsbonden delades ut av landshövdingen i samband Länsstyrelsens temadag om Landsbygdsutveckling där vi från LRF var inbjudna att deltaga  

Nationell och regional livmedelsstrategi

Dessutom är vi mycket glada åt att den nationella livsmedelsstrategi som LRF har arbetat för i många år äntligen kommit till stånd, och det genom en bred uppgörelse med de flesta av riksdagens partier. Livsmedelsstrategin kommer att inte bara att höja statusen på våra medlemmars arbete och bidra till ökad efterfrågan på svenska produkter under många år framöver, utan den kommer också att ha viss positiv effekt på de alltid lika aktuella viltdiskussionerna.

Framtiden

Under den närmaste framtiden kommer vi bland annat att se till att Dovhjortprojektet fungerar och går framåt, att vi får till en riktigt bra regional livsmedelsstrategi här i Sörmland och att aktivt bidra i AgroSörmland-arbetet så att det håller fortsatt god fart.