EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg-webb.jpg

Projektet har syftat till att skapa arenor på lokal nivå för kunskapsbyggande i adaptiv ekologisk förvaltning för att hålla viltstammar i balans med foderresurser. Genom Vilt i balans har sju referenshägn på skogsmark finansierats. Projektpengarna kommer från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Referenshägnen visar skillnad på betestryck innanför och utanför uppsatt stängsel och ger en tydlig bild av hur viltets bete påverkar växtligheten. Man ser hur viltbete påverkar tallplantor, men även lövsly och örter. Genom att  besöka referenshägn tillsammans i en grupp skapas intressanta diskussioner och insikter, för att sedan hitta strategier för att få bättre balans mellan vilt och foderresurser.

referenshägn vilt i balans.png

Här är ett exempel på referenshägn som efter cirka tio år visar tydliga skillnader innanför respektive utanför hägnet. Notera att tallarna är dubbelt så höga innanför stängslet. Man kan även se att lövträd som sälg, asp, rönn och ek utvecklats väl innanför stängslet, men är extremt hårt betade utanför.

Arbetet fortsätter i andra former

LRFs arbete med att förbättra balansen mellan klövvilt och produktion i både skog och jord fortsätter. När det gäller skogen fortsätter arbetet främst genom projektet Mera Tall, som syftar till att öka förutsättningarna att kunna ståndortsanpassa i skogsbruket. Vi följer löpande resultat från älgbeteinventeringar. Tyvärr är det på många håll en bit kvar för att nå skogbrukets mål att all mager mark ska kunna föryngras med tall, att minst 70% av tallar ska vara obetade vid 5 m höjd och att årliga betskador på tall ska vara under 5%.

Inventera hur det ser ut på din mark

Hur ser tallplantorna ut och är lövet hårt betat på din egen mark? Ta en promenad i era tallföryngringar och notera hur det ser ut. Hur ser bärriset ut i den äldre skogen? Bärris är det allra viktigaste vinterfodret för älg. Ett tips är att även sätta referensrutor i bärris för att notera betestryck.

LÄS MER: LRFs Fakta på bordet

LÄS MER: Skogsstyrelsens projket Mera Tall