Bredbandsutbyggnad på landsbygden är mycket viktig. Men utbyggnaden måste ske på ett bra sätt för de markägare som upplåter mark för denna utbyggnad.

När bredbandsutbyggnaden med fiber på landsbygden startade för 10-15 år sedan var det bygdens eget folk som byggde det och markägarna i byn bjöd ofta varandra på intrånget för att sänka kostnaden och för att man ofta hade kvar ägandet till nätet. Nu är det fler kommersiella aktörer som bygger och äger näten och därmed ännu viktigare med ett bra markavtal. Det är långt ifrån självklart att man som markägare vill sponsra deras verksamhet.

Rätt till ersättning vid intrång
En bredbandskabel ger markägaren samma lagliga rätt till ersättning som vid intrång från exempelvis en elledning eller en motorväg och det är alltid markägaren som bestämmer om ersättning ska betalas för ett bredbandsintrång eller inte. LRF har inte förhandlat om några ersättningsnivåer, utan det är upp till varje markägare om han vill ha ersättning eller ej. Det intervall vi ser på marknaden är 5-15 kronor per löpmeter.

Följande punkter ser LRF som en basnivå i ett markavtal, och behöver ingå:

  1. Markägaren ska inte bli ersättningsskyldig för framtida ev. skador på ledningen vid normalt brukande av åker och skog eller om ledningen varit felaktigt förlagd eller felaktigt markerad.
  2. Om markägaren avser vidta åtgärder som kan skada ledningen ska ledningsägaren anvisa lämpliga skyddsåtgärder och ersätta markägaren för eventuella merkostnader.
  3. Reglering av eventuella skador på mark och gröda bör vara tydligt och avtalat. Befintliga dräneringsledningar samt dag- respektive spillvattenledningar som berörs av ledningsarbetena ska återställas på ett sådant sätt att ledningarnas funktion inte försämras.
  4. Ledning och tillhörande anordningar ska förläggas så att brukande av jord och skog inte onödigtvis försvåras.
  5. Bra kartunderlag är nödvändigt till markupplåtelseavtal. Ledningens sträckning och fastighetsgränser skall tydligt framgå.


LRF rekommenderar det markavtal som Coompanion och LRF Konsult tagit fram:

http://www.bredbandivarldsklass.se/Byanatsforum/Informationsmaterial/

Förläggningen enligt branschstandard
Det är också viktigt att förläggningen sker enligt branschstandarden Robust Fiber. Anvisningar som beskriver de minimikrav som ska gälla när man planerar, projekterar, förlägger eller dokumenterar fibernät. Läs mer på http://www.robustfiber.se


Kontakt
:
Vill du veta mer eller har funderingar, ta kontakt med Sven Bergman på LRF Sydost tel. 0492-288 31 eller e-post: sven.bergman@lrf.se