Kometprogrammet kom till för att skapa skydd kring värdefull natur och markägarsidan var en stark drivkraft bakom programmet. Grunden var frivillighet och ekonomisk ersättning och efter fem år av försöksverksamhet mellan 2010 och 2014 i fem olika områden bland annat i Kronobergs län, blev formen permanent över hela landet.

- Ambitionen bakom programmet var att vi ville att initiativet till skydd av värdefull natur skulle komma från markägaren, för de är dem som bäst känner till sin skog, säger Jerker Bergdahl, distriktschef för Skogsstyrelsen i Kronobergs län.

Programmet är framgångsrikt
Han menar att markägarna överlag har blivit mer positiva till områdesskydd och att det gör att det blir lättare för Skogsstyrelsen att hitta bra lösningar genom de goda dialoger som skapas. Komet skapar också nya möjligheter för områden som tidigare kanske fallit mellan stolarna.

- Ibland finns det områden som markägaren själv inte vill avverka och har ett intresse av att skydda. Det kan till exempel vara lövmiljöer eller områden som ligger nära en by, fortsätter Jerker. Genom Komet finns det en möjlighet att vårda området och ändå få ersättning, så att det blir rimligt även ur ett ekonomiskt perspektiv.

Nyckelbiotoper
Nyckelbiotoper är ett annat ämne som ofta dyker upp i diskussionen kring skydd. Generellt sett är det ganska sällsynt med fastigheter som har många nyckelbiotoper i småländska barrskogsområden, men det är ändå viktigt att processen för hur nyckelbiotoper hanteras blir effektiv och rimlig.

- Just nu pågår en samverkansprocess för att hitta en bra hantering kring dessa frågor och alla aktörer som berörs inkluderas i arbetet, avslutar Jerker.

 

Hur blir ett område skyddat genom Kometprogrammet?
Proceduren för skydd av natur genom Komet innebär att markägaren lämnar en intresseanmälan till Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen. För att skogen ska kunna skyddas måste den ha stora naturvärden och omfatta minst 2 hektar. En utredning görs för att bedöma naturvärdena och om dessa är stora anses området vara en så kallad värdekärna. </b>

Två gånger per år görs en prioritering av vilka värdekärnor som erbjuds skydd. De som inte erbjuds skydd kan stå kvar på listan till nästa års prioritering. Om området däremot erbjuds skydd kan det ske i form av naturvårdsavtal, det kan också bli naturreservat genom Länsstyrelsen eller biotopskydd genom Skogsstyrelsen. Vilken skyddsform som är lämplig bestäms genom dialog mellan markägare och myndighet.

Naturvårdsavtalen skrivs på en bestämd tidsperiod, oftast 50 år, men ibland väljs en kortare tid. Under den tid marken är skyddad utgår ersättning till markägaren, hur mycket som utgår beror på vad det är för typ av skog och kopplas till virkesvärdet på 60 procent. När det gäller biotopskydd och naturreservat kopplas det till det minskade fastighetsvärdet + 25 procent.

 

Läs mer om Komet på Skogsstyrelsens hemsida.