Ronneby

Strandskyddet i Ronneby kommun var öppet för yttrande fram till den 15 maj. Just nu väntar vi på att länsstyrelsen ska gå igenom alla de yttranden som kom in och efter det meddela ett beslut. Så fort vi fått kännedom om beslutet kommer vi kommunicera ut om vad som behövs göras om man som markägare inte känner sig nöjd med beslutet. Beslutet kommer antagligen meddelas efter semestern. För att hitta förslaget gällande Ronneby kommun kan ni gå in här: https://www.lansstyrelsen.se/download/18.8e921651639e9942a75fff/1527760274831/Ronneby%20kommun%20bilaga.pdf

Karlshamn

Länsstyrelsen i Blekinge län har också gått ut med ett förslag i Karlshamns kommun. Det hittar ni här: https://www.lansstyrelsen.se/download/18.8e921651639e9942a75ffe/1527760273335/F%C3%B6rslag%20om%20utvidgad%20strandskydd%20karlshamn.pdf i detta materialet finner du om din fastighet berörs eller inte.

För att yttra sig på detta förslaget har man fram till den 1 augusti på sig. Det går även att begära om anstånd (dvs. få förlängd yttrande tid) om man tar kontakt med länsstyrelsen.

Varför ska jag yttra mig?

För att kunna påverka en process från en myndighet gäller det att man yttrar sig, speciellt om man inte är nöjd med förslaget. Om du inte vill ha strandskydd på din fastighet kan du inte få någon möjlig chans till att det tas bort om du inte berättar varför du inte tycker det bör vara utvidgat strandskydd på din fastighet.

Vi på LRF Sydost oss kommer att yttra oss i ärendet, men det kommer bli ett generellt yttrande för hela kuststräckan i Karlshamn. Vi har inte möjlighet att yttra oss om var enskild fastighet. Den som känner till sin fastighet bäst är fastighetsägaren och det är då hen som har bäst möjlighet att kunna påverka beslutet på den fastigheten.

Om man som fastighetsägare väljer att inte yttra sig om förslaget ses det som att man är nöjd med det förslag som presenteras från länsstyrelsen i Blekinge län. 

Man har också sämre möjlighet att yttra sig längre fram i processen om man inte är med från start.

Skriv ditt yttrande

När man ska skriva ett yttrande räcker det inte med att skriva ”jag vill inte att det ska vara utökat strandskydd på min mark.” Utan det måste vara mer specifikt. Det första man behöver göra är att se hur beskrivningen om det område ens fastighet ligger i förslaget. Där har länsstyrelsen skrivit om vilka värden de anser finns inom detta område och på din fastighet.

Det gäller sedan att du dementerar dessa uppgifterna om de inte skulle stämma. Det kan exempelvis vara så att de säger det finns flertalet rödlistade arter, du ska du med hjälp av ex. artdatabanken motbevisa att dessa arter inte finns på din fastighet. Det materialet som länsstyrelsen har använt sig av finns i deras källhänvisning i slutet av förslaget. Detta material är bra att du som fastighetsägare använder för att motbevisa påståendena om din fastighet.

Att tänka på när du skriver yttrandet

  • Det viktigaste när du skriver ditt yttrande är att du utgår ifrån din fastighet och dina erfarenheter/ kunskaper. Om du själv är en av de berörda fastighetsägarna så gäller det att du utgår från din egna fastighet och ser över vad som sägs om detta område där din fastighet ligger i förslaget. Du måste skriva utförligt vilka naturvärden du har och inte har på din fastighet. Det räcker inte att du skriver "jag vill inte att min fastighet ska beröras av förslaget" - det måste vara detaljerat.
  •  Det som är skrivet i förslaget använder länsstyrelsen som ett utgångsläge. Det gäller då för dig som fastighetsägare att kunna motbevisa förslaget - om du inte tycker att det stämmer. Det här gör du genom att förklara att, de specifika värdena som förslaget innehåller, inte finns på din egen fastighet.
  • För att hitta bevis så kan man exempelvis använda sig av artportalen eller skogens pärlor (skogsstyrelsen). Det underlag som Länsstyrelsen i Blekinge län använt sig av finns i deras källförteckning i förslaget. Här hittar även du som fastighetsägare information som kan användas som motargument.
  • Ett tips är också att du som markägare ger förslag på en annan gränsdragning som du anser är bättre och då måste du också motivera varför.
  • Är tomter borttagna från förslaget? Det ska dem vara, så om det inte är fallet är det bra att påpeka.
  • Har sjöar/dammar som är mindre än 1 hektar eller diken som är mindre än 2 meter i bredd, fått strandskydd ska detta plockas bort enligt lagtexten i MB. Så små vattendrag ska inte ha strandskydd.
  • Egengrävda dammar/ våtmarker som man fått EU-stöd för. Dessa ska inte läggas med strandskydd.
  • Marken är redan skyddad. Om marken redan har ett sydd finns det absolut ingen anledning att lägga ytterligare ett sydd på marken. Detta bör påpekas i yttrandet.
  • Länsstyrelsen har i sitt yttrande fokuserat på goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Blekinges kuststräckor anses ha en värdefull fauna. Det som ligger till grund för förslaget är att det finns mycket lövskogar, naturbetesmarker, våtmarker, skärgård (homlar och öar), välbesökta friluftsområden och grunda havsbottnar. Detta kan vara bra att ha med sig när man skriver sitt yttrande, då dessa typer av områden anses ha ett mycket högt värde och anses att det bör skyddas.

 

Vi på LRF Sydost har tagit fram en yttrande mall som kan användas för att skriva sitt yttrande i. Klicka här för att ladda ner mallen

Om du har några frågor om hur du på bästa sätt yttrar dig får du gärna ta kontakt med Carin Svensson på LRF Sydost carin.svensson@lrf.se / 0470- 703 657

 

Skicka in ditt yttrande INNAN den 1 augusti till: blekinge@lansstyrelsen.se  alternativt

Länsstyrelsen i Blekinge län Skeppsbrokajen 4 371 86 Karlskrona

Hur begär jag om anstånd?

Om du vill ha längre tid på dig för att ge ett yttrande måste du begära anstånd för att få en förlängd tid på dig att skicka in ditt yttrande. Det här anståndsbegäran måste ha kommit in till Länsstyrelsen i Blekinge innan den 1 augusti!

Här är ett förslag på hur du kan formulera dig:

"Jag xxx som äger fastigheten xxx och berörs av länsstyrelsens förslag Dnr 511-2223-18 Beslut om utvidgat strandskydd i Karlshamns kommuns kust- och skärgård, önskar att få en förlängd yttrande tid, dvs anstånd fram till  (ex.) den 15 sep 2018.

Detta i och med att jag måste få längre tid till att bereda mitt yttrande och gå igenom det material som finns att tillgå."

Du skickar in din anståndsbegäran till: blekinge@lansstyrelsen.se   alt.

Länsstyrelsen i Blekinge län Skeppsbrokajen 4 371 86 Karlskrona