I början av en större intrångsprocess är det LRF Sydost och Södra som arbetar för att få motparten att minimera intrånget för markägarna. Ett aktuellt exempel är den kraftledning som planeras mellan Oskarshamn och Hemsjö, där LRF Sydost och Södra försöker påverka Svenska kraftnät att välja marksnål teknik genom nedgrävning. Om Svenska kraftnät får tillstånd (koncession) av energimarknadsinspektionen att bygga en luftburen ledning är det till LRF Konsult markägare kan vända sig för att få hjälp. Teresa Nordling, kontorschef på LRF Konsult i Växjö, förklarar:
- I inledningsskedet kan vi vara med på informationsmöten och förklara processen med rättigheter och skyldigheter men det är oftast först när ledningsägaren får tillstånd att bygga som vi träder in som markägarombud. Då hjälper vi markägaren att titta på avtal om intrång och förhandla fram rättvisa ersättningar. Det är många frågor som kan komma upp, som nya vägar till byggnationen eller skador på intilliggande skog. Vi rekommenderar att man kontaktar oss i ett tidigt skede, då bistår vi med hjälp under hela processen då avtal och ersättningar ska lösas. Ju fler markägare vi har bakom oss, desto tyngre väger dessutom vår röst.

Samlad specialistkompetens
Om ledningsägaren får tillstånd till byggnation kommer representanter från LRF Konsult att vara med på de informationsmöten som arrangeras av LRF Sydost och Södra. Där kan markägarna ta kontakt eller ringa direkt till kontoret i Växjö som sköter ärendet. LRF Konsult gör också ett utskick med information om vad de kan erbjuda att hjälpa till med.
- Vi har en stark, samlad specialistkompetens under ett tak, vilket få andra har. En grupp inom företaget samarbetar och ser till att rätt antal kunniga personer sätts in på varje ärende. Det är viktigt med en mix av olika kompetenser som jurister, lantmätare och skogssakskunniga eftersom ett och samma ärende också kan beröra många olika delar av en fastighet. Vi jobbar tätt tillsammans även om vi sitter på flera kontor, säger Teresa Nordling

Granskar och förhandlar om rättvis ersättning
Intrångsfrågor är komplexa och komplicerade och utan experthjälp är det svårt för en enskild markägare att sätta sig in i lagstiftningen och alla olika parametrar /normer som styr värderingen. LRF Konsult kan då bland annat granska om ersättningen som erbjuds är rättvis enligt de värderingsnormer som finns och förhandla med motparten om de ersättningar som erbjuds för intrånget.
Vi företrädde framgångsrikt många markägare när sydvästlänken byggdes. Här företrädde vi ett stort antal markägare och kunde förhandla upp flera värden i de värderingsnormer som används vid intrång i jord- och skogsmark, säger Teresa.

Motparten betalar ombudskostnaden
I de fall där motparten står för rättegångskostnaderna i ett senare skede betalar de ofta ombudets kostnader redan i början av processen, vilket betyder att det inte kostar markägaren något att vända sig till LRF Konsult för hjälp i detta fall. Det är alltså den som står för intrånget, i detta fall Svenska kraftnät, som oftast får stå för kostnaden för markägarens ombud.
- Men det är viktigt att tillägga att vi inte bara företräder vid frivilliga överenskommelser utan även när markägaren inte kan acceptera motpartens föreslag till överenskommelse. Våra jurister och värderingssakkunniga biträder då vid lantmäteriförättningar och domstolsprocesser.

Mycket mer än kraftledningar
Det är långt ifrån bara kraftledningar som de intrångsfrågor som LRF Konsult arbetar med rör sig om. Det kan vara Trafikverket som vill bygga nya vägar, länsstyrelsen som föreslår ett reservat på din mark eller skogsstyrelsen som vill införa biotopskydd. Det kan handla om utredning av fiskerätt för en fastighet eller olovlig avverkning. Ett annat aktuellt intrång är strandskydd då länsstyrelserna vill öka det till 300 meter.
- Där kan vi vara med och hjälpa markägaren med att ansöka om dispens från strandskydd. Vi kan företräda markägaren vid överklagan om beslut eller ge rådgivning kring möjligheterna att överklaga ett utökat strandskydd och ge råd om hur markägaren kan ändra i sin ansökan, säger Teresa Nordling.

Anette Hohner