Efter en översyn 2009 av strandskyddsbestämmelserna upphörde alla tidigare utvidgade strandskyddsområden att gälla vid utgången av 2014. Länsstyrelsen har därför beslutat om nya utvidgade strandskyddsområden till högst 300meter från strandlinjen på många områden för att säkerställa strandskyddets syften. Översynen omfattade endast det utvidgade strandskyddet.

Vi på LRF anser att det generella strandskyddet 100 m är tillräckligt för att trygga allemansrättslig tillgång till strandområden och bevarar goda livsmiljöer för djur- och växtlivet på land och i vatten. Speciella områden med särskilt värdefull natur ska skyddas med andra former som berättigar till ersättning för markägarna. Det är ytterst viktigt att den som äger mark kan fortsätta att utveckla sina verksamheter.

LRF tycker att beslutet om utvidgat strandskydd till 300 m är ett övertramp mot äganderätten och påverkar möjligheterna till rationellt nyttjande av sin fastighet. En utökning av strandskyddet på upp till 300 meter ska aldrig få förekomma utan dialog med berörda markägare. Många markägare har tyvärr missat länsstyrelsernas kungörelse om detta i de lokala tidningarna.

LRF Sydost har hjälpt många markägare att enskilt och i grupp överklaga Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd till Regeringen, miljödepartementet. Dessa överklaganden från hela landet ligger nu på regeringens bord och det är inte klart när det kommer att behandlas.

Sven Bergman, 0492-288 31, sven.bergman@lrf.se