LRFs äganderättsexperter, som är ute på turné i landet, jobbar med ett trettiotal äganderättsfrågor. Av dem är fyra-fem är prioriterade - vattenskyddsområden, vattendirektivet, strandskyddet, artskyddet och allemansrätten. 

- Det var ett bra möte med engagerade deltagare. Flera tyckte att vi borde jobba mer med minerallagen som är nedprioriterad för närvarande, säger Håkan Lundgren, vice ordförande i LRF Sydost och beskriver statusen inom fem prioriterade områden.

Vattenskyddsområden
Frågan är komplex och kommunerna gör ofta som de vill. Men om vi inleder dialog i ett tidigt skede går det att påverka.

Vattendirektivet
Vattendelegationerna fattar inget beslut i december då regeringen har tagit över frågan och gör en överprövning. Det betyder att de lyssnat till lantbrukarna och LRF.

Strandskyddet
Det som skulle bli enklare och gynna landsbygden har istället blivit svårare. Många gånger blir tolkningen av lagen inte som politikerna tänkt sig.

Allemansrätten
Svårigheten att avhysa bärplockarläger kvarstår, hittills har enda sättet varit att kontakta Kronofogden. Nu har dock regeringen tillsatt en utredning i frågan.

Eftersom äganderätt är en viktig fråga för LRFs medlemmar har fem äganderättsexperter, som jobbar på olika platser i landet, anställts på LRF. För sydost jobbar Ulf Ståhl, tel 0346-71 69 68.