Vattenmyndigheterna tittar bara på vattnet. Åtgärdsförslagen i det nya vattendirektivet har därför varit ofinansierade – och som LRF tolkat det lagt uppemot 2 miljarder i extra kostnader på lantbruket. När nu regeringen öppnat för att ta över frågan blir läget ett annat. Regeringen kan inte titta snävt på vattnet, utan måste titta på helheten – finansiering, påverkan på andra sektorer, och avvägningar mellan olika mål. Det är precis det vi velat uppnå.

Västerhavets vattendelegation beslutade igår att lämna över arbetet till regeringen, och vi räknar med att övriga vattendelegationer (inkl vår egen, Södra Östersjöns vattendelegation med säte i Kalmar) kommer att följa efter.

Åtgärdsprogrammen måste självklart fortfarande rapporteras in till EU, och arbetet med åtgärder behöver påbörjas. De areella näringarna måste bidra. Men konsekvenserna får inte bli minskad matproduktion (nedlagda jordbruk eller minskad åkerareal) – då har vi inget vunnit. Första pusselbiten för att hitta ett helhetsgrepp är lagd. Spännande fortsättning följer – och vi måste fortsätta att arbeta intensivt med frågan för att hitta helhetslösningar.