Förslag, frågor och svar från medlemsdialogerna hösten 2014

Skog- och Viltutskottet

Skogsutbildningar t.ex. röjningsskola.
Svar: Det kan bli aktuellt om vi hittar externa projektpengar, men det finns också skogsutbildningar i andras regi.

Vildsvin, mer personal som arbetar med frågan.
Svar: Vi ska försöka få till ett externt finansierat vildsvinsprojekt, här tar vi gärna emot projektförslag.

Fortsätta jobba med viltfrågorna.

Svar: Detta är ett av våra prioriterade arbetsområden 2015 i Sydost. Att arbeta med att minimera skador orsakade av vilt.

Samarbetet på lokalnivå fungerar inte med svenska jägarförbundet och främst vildsvin.
Svar: Detta är något vi fortsatt måste sträva efter och öka samverkan både regionalt men även lokalt.

Vad händer med vildsvinsfällorna?
Svar: Ett antal fällor har vi efter påtryckningar fått fram, men regelverket kring dessa jobbar vi med för att förenkla användandet av fällorna.

Ingen varg förrän alla kostnader täcks och en förvaltningsplan finns.
Svar: Detta jobbar vi med, och är för oss en självklarhet.

Det måste bli lättare med skyddsjakt på varg och klart att drabbad inte ska betala.
Svar: Detta jobbar vi med i hela Sverige på alla nivåer.

Näringspolitik

Informera nya riksdagspolitiker/ny regering om vår verklighet
Svar: Arbetet är inlett. Helena Jonsson har talat med Sven-Olov Bucht. Sydost har bjudit in regionens riksdagledamöter till träffar den 12 och 19 januari.

Fokusera på några enstaka viktiga frågor istället för många
Svar: Det är prioriterade frågor som vi lägger mest kraft på, men det är svårt att släppa mindre frågor helt.

Dra igång projekt för att få bredband och fiber på landsbygden
Svar: Vår roll är inte att starta upp bredbandsprojekt utan istället lotsa var man kan få hjälp med att t ex bilda ekonomiska föreningar. Coompanion Kronoberg, Magnus Andersson, har en riktigt bra handbok om tillvägagångssättet i ett bredbandsprojekt.

Konkurrenskraft, påverka politiker
Svar: Ett av våra prioriterade områden som hela tiden finns på agendan i alla led.

Hur ska vi hantera Sverige demokraterna?
Svar: Styrelsebeslut i sydost att sverigedemokraterna ska bjudas in.

Fortsätta informera/påverka konsumenter och politiker
Svar: Fortsatt arbete med detta både för kommungrupperna och regionförbundsstyrelsen.

Äganderättsfrågor – kraftledningar
Svar: Arbetet fortsätter med högsta prioritet.

Bättre dialog med kommunpolitiker
Svar: Kommungruppsarbete som pågår.

Var står LRF när det gäller utjämningen av gårdsstödsbeloppen?
Svar: LRF Sydost står bakom beslutet om total utjämning.

Produktionsutskottet

Öka kunskapen hos konsumenter angående antibiotikaanvändning och djurskydd i olika länder.
Svar: Vi har haft information om detta på många mässor och möten med politiker och handel. Bilden med sprutorna har varit effektiv. Fortsätta med budskapet. Användas i ICA samarbetet.

Öka förståelsen för att det behövs inhemsk produktion av livsmedel.
Fortsätta informera/påverka konsumenter och politiker.
Jobba med självförsörjningsgraden/livsmedelsstrategin
Införa en svensk standard på skolmaten – svensk mat
Svar: Arbete i livsmedelsstrategin och ICA samarbetet. Fortsätta med politisk påverkan och konkurrenskraftsutredningen. Påverka den offentliga upphandlingen. Sverige har en klimatsmart och hållbar livsmedelsproduktion vilket ska förmedlas. Kommungruppsarbete.
Ursprungsmärkning hos grossister, en restaurang har svårt att ta ställning

Våga fråga på restaurangen var ifrån maten kommer
Svar: Vi kan alla hjälpas åt med att fråga om ursprunget på det som serveras. 

Fokusera på några enstaka viktiga frågor istället för många
Svar: Prioritering är viktig men svår, gäller att kommunicera vad vi gör.

Salmonella

Svar: Det finns en arbetsgrupp som jobbar med frågan och bevakar den utredning som gjorts. Sverige har god kontroll så inte smittade varor kommer ut i butik.

Kunskapsglapp, komjölk – havremjölk
Svar: En fråga för LRF Mjölk inte LRF Sydost.

Balans konventionellt – ekologiskt, LRF ska inte ta ställning
Svar: Marknaden styr efterfrågan, LRF ska behandla alla lika och tona ner motsättningar.

Genomföra en Avancerad dialog, mjölk
Svar: Vi kan arrangera nya mötesplatser t ex med bonnaluncherna. Mjölken viktig inom livsmedelsstrategin.

Ta kontakt med IKEA för att lyfta svensk mat
Svar: Rose-Marie kollar med Sören Persson vad som görs på riks.

Sätta svenskt märke på de restauranger som har svensk mat
Svar: LRF Sydost har en lista på duktiga restauranger som uppdateras årligen. Marknadsföra den genom våra kommunikatörer.

Ta fram en film som följer en bonde på gården att visa i affärerna.
Svar: Kan vara en del i ICA samarbetet. Behöver inte vara film, stillbilder kan rulla vid kassan. Våra kommunikatörer kolla vad riks skulle kunna bidra med. Olika bilder för de fyra årstiderna. Studentjobb?

Påverka så det blir lättare att få tag i svensk mat i butiken
Svar: Påverka för tydligare märkning.

Göra en kampanj för svensk mat i skolor mm
Svar: Hjälpa till med argument vid t ex temaveckor. Viktig fråga för kommungrupperna att komma in på skolorna.

Lyfta fram krav på kompensation för vårt djurskydd
Svar: Både på riks och regionalt jobbar man med frågan.

Energi

Måste tänka framåt och långsiktigt i skogliga sammanhang när det gäller energi. Forskning och kunskap behövs
Nya nischer inom energi typ More biogas
Svar: Det är jätteviktigt att utveckla de biogasinitiativ som finns inklusive att jobba med avvattning/separering. LRF Sydost arbetar med detta för närvarande.