Arbetet med att ta fram en livsmedelsstrategi för Kalmar län - en av de första i landet - har kommit halvvägs. Den 23 september ska den presenteras under Ölands skördefest, på en nationell konferens i Färjestaden.
– Fram tills nu har vi ägnat oss mycket åt dialog i länet. Vi har träffat 400 personer från hela kedjan: producenter, förädlingsindustri, restauranger, storkök, besöksnäring, butiker och universitetet. Den personliga kontakten har varit viktig och vi har bara fått positiva reaktioner, säger Carolina Gunnarsson, projektledare på Regionförbundet i Kalmar län. Förutom regionförbundet ingår Länsstyrelsen i Kalmar län och LRF Sydost i arbetsgruppen.

Handlingsplan med konkreta åtgärder
Att mötas och lära av varandra är en strategi som ska genomsyra hela arbetet. Mycket handlar om att fånga upp intresset från branschen och utifrån det se vad som kan genomföras.
Nu befinner sig projektet i ett skede där ett dokument ska börja formuleras. Men det handlar inte bara om att ta fram en strategi utan också om ett handlingsprogram med konkreta åtgärder. Den 20 maj ska ett första utkast vara klart. Vid ett rådslag presenteras underlag, samt förslag till mål och åtgärder. Då ges möjlighet att komma med förslag och påverka innehållet i strategin.

Långsiktiga mål
Det övergripande målet för livsmedelsstrategin är att säkra branschen och bli en ledande livsmedelsregion.
– Nu börjar arbetet med att sätta delmålen. Vi kan inte göra något åt t ex dagens mjölkpris, detta handlar istället om mål och åtgärder som är strategiskt viktiga på sikt i ett tioårsperspektiv, säger Carolina Gunnarsson.
Carolina vill lyfta fram fem områden. Det handlar om att öka innovationen, effektiviteten, kompetensen, hållbarheten (miljömässigt, socialt och ekonomiskt) samt stoltheten. Alla involverade, från producenter till konsumenter, ska känna stolthet över maten som är producerad i länet och vilja jobba i branschen.

Livsmedelsstrategin är ett resultat av en framtidsstudie kring länets gröna näringar som LRF Sydost, Länsstyrelsen i Kalmar län och Regionförbundet genomförde 2013-2014. Läs mer om strategin på www.rfkl.se/livsmedel

 Anette Hohner

Projektmål:
Strategin ska leda till att Kalmar län, långsiktigt och hållbart, utvecklas till en livsmedelsregion av internationell klass där branschens konkurrenskraft, produktivitet och innovationsförmåga ökar. Vi ska kombinera naturförutsättningar, traditionell kunskap och entreprenörskap med fördjupad kunskap om hållbar utveckling, teknikutveckling och marknadens utveckling.