Förstudien visade ett stort behov av bättre möjligheter att producera och förädla kött i Kronoberg. Det saknas bland annat logistiklösningar, förädlingsled och ett tydligt varumärke. Köttet är många gånger anonymt då det skickas till slakterier på andra håll i landet.

Projektet finansieras av statliga utvecklingsmedel genom Region Kronoberg, där satsningen ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin.
- Vi vill lyfta fram de gröna näringarna i länet som vi tror har en stor utvecklingspotential. Tanken är att mindre producenter som inte har möjlighet att ordna transporter och ta fram varumärken ska gynnas av en gemensam satsning, säger Olof Björkmarker, ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Projektet vänder sig till alla köttproducenter och till förädlingsindustrin och har tre viktiga mål - hitta logistiklösningar, ta fram ett varumärke och öka stoltheten för kött från länet.

- I projektet ska två nätverk bildas. Det ena ska ta fram kriterier och en strategi för ett nytt varumärke och det andra ska jobba för att få fram nya produkter eller utveckla befintliga. Dessa ska alla nå upp till kriterierna för det nya varumärket, säger projektledare Claes Lövgren.

Projektet startar den 1 november och pågår under ett år framåt.


För mer information, kontakta projektledare Claes Lövgren
Tel 070-545 97 04