Satsningen bedrivs geografiskt över område Blekinge, Jönköping, Kalmar och Kronobergs län. Deltagande organisationer är Länsstyrelserna i de fyra länen, Södra, LRF Sydost och LRF Jönköping och Skogsstyrelsen.

Gemensam metod av utbildning

Målet med projektet är en gemensam metod för utbildning av ledamöter i Viltförvaltningsdelegationer, Älgförvaltningsgrupper och Älgskötselområden är utvecklad och testad för att fungera under kommande år, även efter projektets slut och över hela landet.

Viltstammar i Balans 2.0 riktar in sig på att förbättra och utveckla planer, mål och uppföljning på samtliga nivåer med  älgförvaltningen. Projektet kommer att omfatta samtliga hjortdjur och undantar till exempel rovdjur och vildsvin. 

Läs mer om utbildningarna här!

Förvände effekter

  • Bättre måluppfyllnad på alla nivåer
  • En målinriktad, adaptiv och lokalförankrad viltförvaltning
  • Ökad kunskap om samtliga mål i övergripande riktlinjer och planer
  • Kunskap om olika åtgärders effekter på de olika målen 

Kontakt:

Ulf Rosander
Projektledare ”Viltstammar i balans 2.0”
Telefon: 010-18 44 535
E-post: ulf.rosander@lrf.se