Telias tidtabell över det de kallar för Framtidens nät återfinns på denna länk:https://www.telia.se/privat/om/framtidensnat?intcmp=framtidensnat_merinfo_p rivat

Kommer kopparledningen att grävas upp?
- Nej, normalt inte eftersom det är förenat med stora kostnader. Om särskilda skäl föreligger, såsom t.ex. att ledningen är hindrande för något arbete som skall utföras, så kan den tas bort av Skanova. Finns sådant behov kontakta Skanova Nätcenter på telefon 020-505000 eller mail: natcenter@skanova.se .

Om inte – vem har miljöansvaret ”för all framtid” för de ledningar som ligger kvar?
- Om exempelvis en framtida miljölagstiftning gör att de anses vara en miljöskada. Det framtida ansvaret för kablarna kvarstår hos Skanova.

Kommer skåp och stolpar ovan mark att tas bort? Och när kommer denna återställning att ske?
-Ja. Alla anläggningar ovan mark som inte behövs kommer att tas bort. Detta kan ta upp till drygt ett år och fram till dess skall nätet betraktas som driftsatt.

Om kopparnätet redan är släckt, får jag ta bort teleskåpen?
- Nej, det skall göras av Skanovas entreprenör. Vissa teleskåp kan komma att behöva finnas kvar.

Måste jag fortfarande begära utsättning av telekabeln, även när den inte är i bruk?
- Ja, för säkerhets skull skall utsättning alltid begäras, eftersom det kan ligga andra kablar som fortfarande är i bruk i samma dragning. Använd www.ledningskollen.se för att få besked.

Hur vet jag vilka ledningar som inte är i bruk och vilka som fortfarande används?
-Se ovan. Alla bör betraktas som varande i drift.

Har Skanova ledningsrätt på alla delar av nätet och kommer denna att upphöra när nätet släcks ner?
- Nej, vi har inte ledningsrätt (enligt ledningsrättslagen) på alla delar av nätet. Ledningsrätt finns främst för s.k. rikskablar. Ledningsrätterna upphör inte med automatik utan det krävs en lantmäteriförrättning för detta.

Får markägarna någon information om vad som gäller för nätet på den egna fastigheten?
- Nej, information är normalt inte tänkt att skickas till berörda markägare när nätdelar tas ur drift mm. Avses markarbeten utföras för borttagande av stolpar e.dyl. informeras om detta.

Om jag har frågor om nätet på min fastighet, vem ska jag kontakta?
- Kontakta Skanova Nätcenter via telefon 020-505000 eller mail natcenter@skanova.se