På den här länken kan du se hela stämman i sin helhet

https://www.youtube.com/watch?v=Z_xo8SiXUhk

 

Betalning av resekostnader

Regionförbundet betalar fullmäktiges resekostnader med full skattefri milersättning (18,50 kr/mil) för en bil per avdelning.

Har du frågor om stämman kontakta Anna Håkansson anna.hakansson@lrf.se 076-6962879

 

Föredragningslista vid ordinarie regionstämma för LRF Sydost

1. Stämman öppnas
2. Val av presidium
Valberedningens förslag
Ordförande Gertrud Ivarsson, Åryd, Karlshamn
Vice ordförande Sven-Olof Petersson, Torhamn, Karlskrona
Styrelsen anmäler
Föredragande sekreterare Karin Eickhoff
Protokollssekreterare Eva Söder
3. Val av två protokollsjusterare samt två rösträknare
4. Beslut om fastställande av arbetsordning för stämman
5. Fastställande av dagordning
6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
- Kallelse skickades ut via mejl till alla fullmäktige med registrerad mejladress den 4 mars.
- Mitt i Byn den 13 mars.
- Kallelse på hemsidan sedan v.10 (4 mars).
- Samtliga inrapporterade fullmäktige från lokalavdelningarna har även erhållit personlig kallelse i
samband med att stämmomaterialet skickades ut. Det postades den 6 mars i Växjö samt skickades
- med e-post 4 mars 2020.
7. Fastställande av röstlängd
Fullmäktige har registrerats vid ankomst före stämman.
8. Verksamhetsberättelse LRF Sydost 2019
9. Revisorernas berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för 2019, LRF Sydost ideella förening.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2019 års förvaltning
12. Val av antalet ledamöter i regionstyrelsen LRF Sydost
Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av 5-11 ledamöter.
Valberedningen föreslår stämman besluta
Att regionstyrelsen ska bestå av åtta (8) styrelseledamöter inklusive ordinarie ledamot från LRF
ungdomen samt en suppleant från LRF ungdomen.
13. Val av styrelseledamöter
Mandatperioden kvarstår fram till 2021 för följande ledamöter:
Håkan Lundgren, Gamleby, Västervik
Fredrik Persson, Fridlevstad, Karlskrona
Christian Horn, Växjöortens, Växjö
Camilla Hilmersson, Älmeboda, Tingsryd

Mandatperioden utgår vid 2020 års stämma för följande styrelseledamöter:
Mikaela Johnsson, Hamneda, Ljungby
Per-Göran Sigfridsson, Förlösa, Kalmar
Eleonor Nilsson, Södra Vi- Djursdala, Vimmerby
Valberedningens förslag för mandatperioden 2020–2022
Per- Göran Sigfridsson, Förlösa, Kalmar (omval 2 år)
Eleonor Nilsson, Södra Vi- Djursdala, Vimmerby (omval 2 år)
Roger Gustafsson, Ottenby, Mörbylånga (nyval 2 år)
Ungdomsrepresentanter enligt förslag från LRF Ungdomen
Fredrik Olsson, Sydöstra Öland, Mörbylånga Ordinarie (omval 1 år)
Håkan Petersson, Torhamn, Karlskrona Suppleant (omval, 1 år)
14. Val av regionförbundets ordförande för tiden till och med 2021 års ordinarie stämma
Valberedningen föreslår stämman besluta
Att till ordförande välja Håkan Lundgren, Gamleby, Västervik
15. Val av revisorer jämte suppleanter
Valberedningen föreslår stämman besluta
Att till revisorer jämte suppleanter utse
Ordinarie
Gunilla Karlsson, Kalmarbygdens, Kalmar (omval)
Tage Åkesson, Listerbyorten, Ronneby (omval)
Suppleanter
Bengt Martinsson, Härlunda, Älmhult (omval)
Per Johansson, Västra Sevede, Vimmerby (omval)
16. Val av valberedning inför 2021 års stämma samt ordförande för densamma
Nuvarande valberedning för beredande av val till 2020 års regionstämma har bestått av:
Emil Pettersson, Mörbylångadalen, Mörbylånga Ordförande
Gustav Fridolf, Rottnebygden, Växjö Vice ordförande
Björn Enarsson, Ronnebyorten, Ronneby
Arne Thörn, Listerbyorten, Ronneby
Cecilia Engström, Vislanda- Blädinge, Alvesta
Joakim Andersson, Odensvi, Västervik
Joacim Pihl, Kristdala, Oskarshamn Ungdomen
17. Val av beredningsgrupp för att förbereda val till valberedning
Beredningsutskottet har utgjorts av sammankallande Roger Gustavsson- Mörbylånga kommungrupp,
Mikael Lindberg- Alvesta kommungrupp och Sofia Hidling- Karlskrona kommungrupp.
18. Bestämmande av arvoden och reseersättningar till regionstyrelsen
Valberedningen föreslår stämman besluta
Att ett fast årsarvode till regionordföranden utgår med 1,25 inkomstbasbelopp (66 800) samt
därutöver 3,50 kr per medlem baserat på medlemsantalet vid verksamhetsårets slut.
Att ett fast årsarvode till regionstyrelsen utgår med ett belopp motsvarande regionordförandes att
disponera för ersättning efter beslutad arbetsfördelning.
Att följa riksförbundsstämmans beslut vad gäller övriga dagarvoden, kostnads- och
reseersättningar.
Att bilersättning utgår med 28 kr/mil.
Att endagstraktamenten inte utgår.
Dagarvoden
Dagarvode utgår för såväl sammanträdes- och förrättningstid som restid med följande belopp
exklusive sociala avgifter:
Timmar 1-13 14-24
Ersättning 239 kr/timme 3 346 kr
Vid flerdagsförrättning utgår inget arvode mellan kl 00.00 och 07.00. Antalet timmar beräknas
som antalet påbörjade timmar som överstiger 30 minuter. Dagarvode utgår endast för hela timmar.
Telefonsammanträden ersätts enligt timarvode.
Rese och traktamentsersättningar
Bilersättning utgår med lägst 28 kr/mil och är samma som för anställd personal.
Vid samåkning utgår ett tillägg på 5 kr/mil per passagerare.
Vid användande av miljöbil gäller samma regler som för anställd personal. Traktamentsersättning
utgår enligt LRFs avtal för anställda.
19. Bestämmande av arvoden och reseersättningar till revisorerna
Valberedningen föreslår stämman besluta
Att tjänstgörande revisorer erhåller vardera totalt ett arvode med tvåtusen kronor
(2 000 kr).
20. Bestämmande av arvoden och reseersättningar till valberedningen
Valberedningen föreslår stämman besluta
Att valberedningen erhåller ett arvode om totalt 12 000 kr att fördela inbördes enligt nedan:
Valberedningens ordförande 4 000 kr
Valberedningens vice ordförande 1 500 kr
resterande 6 500 kr fördelas på övriga ledamöter i valberedningen.
Att även dagarvode och reseersättning betalas ut vid möten.
21. Behandling av inkomna motioner
22. Övriga rapporter och meddelande från regionstyrelsen
23. Val av fullmäktige jämte ersättare till LRFs riksförbundsstämma 26-27 maj på Sånga-Säby, Stockholm.
Valberedningens förslag
Att till ordinarie fullmäktige till riksförbundsstämman jämte suppleanter i angiven turordning
utse.
Att ge regionstyrelsen för LRF Sydost uppdraget att utse, efter motionsbehandlingen, en ordinarie
fullmäktigeledamot till riksförbundsstämman.
Ordinarie
Håkan Lundgren, Gamleby, Västervik
Roger Gustavsson, Ottenby, Mörbylånga
Per-Göran Sigfridsson, Förlösa, Kalmar
Fredrik Persson, Fridlevstad, Karlskrona
Christian Horn, Växjöortens, Växjö
Camilla Hilmersson, Älmeboda, Tingsryd
Eleonor Nilsson, Södra Vi- Djursdala, Vimmerby
Fredrik Olsson, Sydöstra Öland, Mörbylånga
Håkan Pettersson, Torhamn, Karlskrona
Erika Henriksson, Jät- Uråsa, Växjö
André Torstensson, Mortorp- Karlslunda, Kalmar
Suppleanter
1. Caroline Eriksson, Räpplinge- Högsrum, Borgholm
2. Karin Olsson, Tingsås, Tingsryd
3. Mattias Claesson, Eringsboda, Ronneby
4. Joakim Pihl, Kristdala, Oskarshamn
5. Oskar Andersson, Vislanda- Blädinge, Alvesta
6. Thomas Hagström, Mörbylångadalen, Mörbylånga
7. Jan-Olof Engdahl, Kalmarbygden, Kalmar
8. Martin Andersson, Hallingeberg, Västervik
9. Anton Ivarsson, Åryd, Karlshamn
10. Johan Refónd, Annerstad, Ljungby
11. Markus Johansson, Berga, Ljungby
12. Malin Gustavsson, Ryssby- Tutaryd, Ljungby
24. Övriga frågor framförda i stadgeenlig ordning
Frågor får väckas om minst 2/3 av de röstberättigade samtycker.
25. Stämman avslutas