Regionförbundsstämman i Sydost bjöd under 2018 på en intensiv och spännande dag. 25 motioner hanterades och styrelsen förnyades. Dessutom delades förjänsttecken ut och fullmäktige och gäster fick möjlighet att lyssna till gästföreläsarna Isabell Moretti från LRF riks och Harald Säll från Linnéuniversitetet på tema Äganderätt. 

Material om klimat, miljö och äganderätt
Material från Isabell Moretti hittar nu bland filerna här till höger under rubriken: Miljö, klimat och äganderätt. En moderator, Ida Eriksson, höll samman dagen. 

Förnyelse i styrelsen
LRF Sydost välkomnar Håkan Lundgren, Gamleby som ny ordförande i LRF Sydosts regionstyrelse. Håkan Lundgren, tidigare vice ordförande i LRF Sydost, tar med erfarenhet och engagemang över rollen som ordförande. Håkan är mjölkproducent utanför Gamleby och har funnits med i regionstyrelsen i 13 år. I sitt tal då han tackade för förtroendet att få axla detta uppdrag pratade han bland annat om vikten av att arbeta med äganderätt, företagsvillkor och även vattenfrågor. LRF är en viktig kraft för det gröna näringslivet och ska fortsätta att vara det även framöver. Se presentationsfilmen om Håkan Lundgren här! 

Styrelsen förnyades också genom följande ledamöter: Magnus Alvelid från Långlöt, Camilla Hilmersson från Älmeboda och Mikaela Johnsson från Hamneda. Christian Horn, Åryd som tidigare suttit på ett mandat från LRF Ungdom Sydost går dessutom in som ordinarie ledamot i styrelsen.

Sammanställning av motioner och skrivelser från regionstämman Sydost 2018

Här hittar du en sammanställning att skriva ut.

Motioner som gick vidare till riksförbundsstämman 

Motion 2 Enskilda vägar (Kalmarbygdens LRF)

Beslut riks: (att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att staten ska höja anslagen till underhåll och upprustning av enskilda vägar samt att arbeta fram ett informationsmaterial som kommungrupper och lokalavdelningar kan använda för att påverka kommunerna.)

Status Riks: 1:a att-sats: Arbete pågår. Bland annat har ett flertal möten med Trafikverket genomförts för att lyfta frågan. 2:a att-sats: Ett första utkast till informationsmaterial för kommungrupper är framtaget och avstämt med Malin Engdahl. Denna ska revideras och anpassas efter kommunikationskanal.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Motion 7 Utbilda för framtiden (Växjöortens LRF) 

Beslut riks: (att med bifall till motionernas intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att ta fram en ny utbildningsstrategi för LRFs förtroendevalda med ett utvecklat utbildningserbjudande för nuvarande och framtida förtroendevalda, att utifrån LRFs respektive organisationsmedlemmarnas utbildningsstrategier och behov samordna utbildnings-erbjudanden när det är lämpligt samt att motionerna i övrigt anses besvarade med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Status riks: Arbete påbörjat

-----------------------------------------------------------------------------------------

Motion 10 Svenskt kött på restaurang (Järeda Virserum LRF)

Beslut riks: (att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att verka för att regeringen tar krafttag mot matfusket genom tillförande av större resurser samt mer och bättre samordning mellan myndigheter samt

att motionen i övrigt anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.)

Status riks: LRF har dialog med Livsmedelsverket bland annat om obligatorisk ursprungsmärkning av kött på restaurang. Verket har ett uppdrag att utreda frågan. Vi arbetar även med marknadens aktörer om möjligheterna och viljan att inför en frivillig ursprungsmärkning på restaurang inom ramen för märket "från Sverige".

 --------------------------------------------------------------------------------------------

Motion 20 Socialförsäkringslagarna (Mortorp Karlslunda LRF) 

Beslut riks: (att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att i linje med motionens intentioner utreda frågan ur ett företagar-perspektiv)

Status riks: Arbete påbörjat. Regeringen tillsatte 2018 en utredning som ska se över socialförsäkringssystemet för företagare. LRF har träffat utredaren och diskuterat medlemmarnas problematik. Näringsutskottets ordförande Jennie Nilsson var utredare fram till hon blev utsedd till Landsbygdsminister i den regering som Lövén bildade 2019.

 --------------------------------------------------------------------------------------------

Motion 25 Organisationsanalys (regionstyrelsen LRF Sydost)

Beslut riks: (att anse LRF Sydosts första och andra yrkande besvarade med vad riksförbundsstyrelsen anfört, att avslå LRF Sydosts tredje yrkande angående samverkan mellan riksförbund och regioner samt att anse LRF Östergötlands yrkanden besvarade med vad riksförbundsstyrelsen anfört)

Status riks: Beslutet kräver ingen åtgärd

 --------------------------------------------------------------------------------------------

Skrivelser till riks: 

Motion 6 Sakpolitiskt program (Växjöortens LRF) – länk till svar i pdf.
Motion 8 Veterinärvårdsapp för lantbrukets djur (Torhamns LRF) – inget svar har inkommit än.
Motion 14 Förprövning (Urshults LRF) – länk till svar i pdf. 
Motion 21 Solenergiskatt (Alvesta LRF) – länk till svar i pdf. 
Motion 22 Jordbruksverkets företagsstöd (Alvesta LRF) – länk till svar i pdf. 
Motion 24 Kommunikation (LRF Ungdom Sydost) – inget svar har inkommit än.

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Övriga uppdrag åtgärdade av regionstyrelsen

Motion 4 Hela länsstyrelsen måste jobba enligt livsmedelsstrategin

Beslut stämman: Att ge regionförbundsstyrelsen i uppdrag att omgående ta upp frågan i motionen med alla berörda länsstyrelser och regioner.

Status: Diskuterat med länsstyrelsen i Kalmar län vid möte 9 april. Med länsstyrelsen i Kronobergs län vid strategiskt samtal och igen med länsstyrelsen i Kalmar län vid rådslag. Frågan var uppe vid överläggningar med nya landshövdingen i Blekinge län hösten 2018.

Motion 5 Gammal taggtråd/ eltråd i våra marker

Beslut stämman: Att regionförbundsstyrelsen får i uppdrag att i alla de forum som vi kan styra över, till exempel våra Gröna sidor i Land, Sydostextra och på hemsidan ska uppmana till bortrensning av gammal taggtråd och gamla elstängsel i markerna.

Status: Infört i Hallåa på Gröna sidorna 27 april 2018, som nyhet på hemsidan och i Facebookflödet under 2018 och 2019. Sydostextra våren -19.


Motion 16 Utfodring av vildsvin

Beslut stämman: Att LRF Sydost fortsätter sitt påverkansarbete för ett förbud mot utfodring av vildsvin. Att LRF Sydost intensifierar arbetet för att öka kunskapen kring vikten av skrivna avtal som ett led för att få bort den ohämmade utfodringen.

Status: Utskottet har informerat via sitt nyhetsbrev. Det har gått ut ett utbildningserbjudande till lokalavdelningarna. Vi har marknadsfört avtalet på träffar i lokalavdelningar och på träffar med Ludvig & Co (Fd LRF Konsult). Vi har haft artiklar i Land och på vår hemsida och Facebook. Sydost är det område som spridit avtalet mest enligt riks.


Motion 17 Ny affärsmodell i skogsbruket

Beslut stämman: Att LRF Sydost arbetar för att bilda en arbetsgrupp/tankesmedja inom ramen för regionala skogsstrategin. Att arbetsgruppen/tankesmedjan får i uppdrag att se över de incitament som skogsägare behöver för att kunna leverera både virke och naturvård med god lönsamhet.

Status: Att bilda en arbetsgrupp finns inom ramen för skogsstrategin och när en koordinator kommit på plats kan vi vara med i någon form av tankesmedja för att diskutera frågan.


Motion 18 och 19 Tjänstemannaansvar

Beslut stämman: Att ge regionstyrelsen i uppdrag att kontakta regionens riksdagsledamöter och påtala LRFs position i frågan om tjänstemannaansvar.

Status: Regionens riksdagsledamöter kontaktades, och det har nu även beslutats om en översyn av lagen.

Motion 23 Exploatering av åkermark

Beslut stämman: Att regionförbundsstyrelsen ska arbeta tillsammans med kommungrupper och lokalavdelningar för att kommunernas egna kortsiktiga intressen inte får leda till att åkermark exploateras och tas ur produktion för all framtid.

Status: Yttrande om olika exploateringar i samband med aktuella ärenden. Goda exempel på hur man kan agera. Frågan har lyfts vid kommungruppsträffar och lokalavdelningsträffar hösten 2018.  Vi har uppmanat kommungrupperna att lyfta det på förhand med kommunen.

Motion 19 (från 2017) Ungdomsbonus

Beslut stämman:På stämman 2018 fick regionstyrelsen i uppdrag att fortsätta jobba med motion 19 från 2017.

Status: Inför 2018 togs en detaljerad aktivitetsplan för LRF Ungdomen i Sydost där flera av aktiviteterna syftade till att locka fler medlemmar att vilja engagera sig som förtroendevalda. Sättet att göra det på var, att genomföra roliga, viktiga och engagerande aktiviteter så att det skulle upplevas positivt av de medlemmar som deltar. LRF Ungdomen deltar regelbundet i regionstyrelsens utskott som behandlar alla förekommande arbetsområden inom LRF Sydost.

Regionstyrelsen har diskuterat och tagit beslutet att erbjuda LRF Ungdomen en process kring framtidens folkrörelse med syftet att få in ungdomarnas perspektiv på engagemang och organisationsformer. Detta kommer att genomföras under våren 2019. Här finns möjlighet att diskutera och utveckla koncept för att fler unga ska engagera sig lokalt i lokalavdelningen eller i specifika sakfrågor som är kopplade till lokalt engagemang.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Förtjänsttecken
Årets Lokalavdelning: Högsby-Fagerhult
Årets kommungrupp: Oskarshamn

Silvernålar:
Lars-Ove Johansson från Lagan
Sofia Hidling från Torhamn
Margareta Johansson från Åseda
Ralf Johansson från Torsås
Magnus Johansson från Mörlunda-Tveta
Anna Lena Wilén från Ottenby
Bo Svensson från Vrå

Ung Växtkraft från Länsförsäkringar Kalmar:
Niklas Petersson, Ventlige, Öland
Ung Växtkraft från Länsförsäkringar Kronoberg:
Nils Johansson, Tveta utanför Växjö

Avtackning
Lars-Ove Johansson, som haft ordföranderollen i LRF Sydost under åtta år, avtackades också tillsammans med Per Petersson, Sofia Hidling och Theresia Wallden, som lämnar styrelsen.