Blekinges skogsstrategi är den regionala förlängningen av det nationella skogsprogrammet. LRF Sydost är en av huvudorganisationerna bakom strategin och har varit aktivt medverkande i processen av att ta fram den. Den regionala strategin ska bidra till att skogens värden nyttjas på ett hållbart sätt i Blekinge.

Visste du att:

  • Blekinge domineras av enskilda skogsägare, över 90 % av skogsarealen, jämfört med just under hälften nationellt.
  • Det finns ca 5500 enskilda skogsägare i länet.
    Mindre skogsfastigheter om i snitt 30 ha är typiskt.
  • Blekinge har högre andel småskaligt skogsbruk än Sverige nationellt och många är självverksamma.
  • Bioekonomin utgör ca 7 % av sysselsättningen, vilket är i nivå med det nationella snittet.
  • I Blekinge avverkas cirka 1,5 miljoner m³sk per år. Angränsande län tar emot huvuddelen av sågtimmer, medan stora volymer massaved och sågverksflis kommer från andra län och förädlas i Blekinges massabruk som producerar 400 000 ton massa per år, från 1,8 miljoner m³fub virke varav ca hälften är lövmassaved.

Här kan du läsa mer om skogarna i blekinge!

skogsstrategi blekinge.JPG

Mikaela Johnsson är en av alla de skogsägare som är stolta över den nytta som våra skogar gör för omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle och stolta över att kunna bidra till den svenska välfärden genom att vara en del av Sveriges största export.