Uppdatering i ärendet (2019-10-10)

Enligt Bergsstatens diarieförda dokument visar det sig nu att företaget Rolling Roads Resources LTD som begärt undersökningstillstånd för mineralbrytning i stora delar av Småland, nu har begärt frånträdelse av hela ansökan av undersökningstillstånden. 

Det Brittiska gruvbolaget lämnade först inget svar men efter påtryckningar meddelade de att målet med den regionala undersökningen var att snäva in de stora undersökningslicenserna och bedöma möjligheterna att göra mer detaljerade undersökningar på särskilda platser.

- Vi genomförde dessa regionala undersökningar i Småland där vi fått licenser, men baserat på resultaten känner vi att det inte finns tillräckliga geologiska bevis för att rättfärdiga att ta nästa steg i processen. Därför har vi övergett undersökningslicenserna, säger Sam Walding, representant från Rolling Roads.

Debattartikel i Land Lantbruk

https://www.landlantbruk.se/debatt/mineralbrytningen-hotar-svensk-matproduktion/

Uppdatering i ärendet (2019-09-10)

Nu har en politikerträff blivit genomförd av LRF Sydost med undersökningstillstånden i fokus. Där fick deltagarna Monica Haider (S) (Kronoberg), Johanna Haraldsson (s) (Jönköping), Per Schöldberg (c) (Kronoberg), Jan R Andersson (M) (Kalmar) ta del av den kultur- och naturmiljö som är specifik för det småländska höglandet. Och också en typisk bild av de områden som ligger under undersökningstillstånd.

Berörda markägare fick chansen att berätta om sina upplevelser och hur de är drabbade och Åsa Hill,  jurist och expert på LRF berättade att LRF vill få till en översyn av lagstiftningen och helst att det inte ska vara någon specifik prövning för minerallagstiftningen, utan att den ska bedömas precis som annan verksamhet som räknas som miljöfarlig verksamhet.

Under föregående vecka (v. 36) kom de första avslagen av förvaltningsrätten gällande överklagan av undersökningstillstånd. Ni som har överklagat kommer antagligen få brev hem angående detta inom det närmsta, om det är så att ni inte redan har fått detta.

Avslagen överklagan innebär att bolaget Rolling Roads Resources LTD fortsatt har ett godkänt undersökningstillstånd och får vara ute och undersöka marken inom de begränsningar som allemansrätten ger. Nästa steg för bolaget är att ta fram en arbetsplan för de markägare som berörs av det område där de vill göra en djupare och allt mer detaljerad undersökning av berggrunden. Arbetsplanen ska delges berörda markägare.

Om det är så att man vill överklaga förvaltningsrättens beslut så är nästa steg kammarrätten. För att kammarrätten ska ta upp ärendet för prövning krävs det att man får ett så kallat prövningstillstånd. Prövningstillstånd lämnas bara under vissa särskilda omständigheter, du kan läsa mer om det här http://www.kammarrattenisundsvall.se/Myndighetsbeslut/Overklaga-till-kammarratten/Provningstillstand/.

Vår bedömning är att det inte är jättestor chans att kammarrätten kommer att meddela prövningstillstånd, men om man vill visa sitt missnöjde så har vi på LRF en klar mall för begäran om det. Ta kontakt med carin.hoflund@lrf.se om du är intresserad av mallen.

Om det är så att du får information angående en arbetsplan till den fastighet önskar vi gärna att du hör av dig till oss snarast.

Uppdatering i ärendet (2019-04-15)

Många av de markägare som har överklagat det undersökningstillstånd som Bergsstaten har godkänt, kommer nu att börja få brev hem från Bergsstaten. Många har också redan fått brev hem.  

Detta brev är ett svar från Bergsstaten till förvaltningsrätten gällande den överklagan som skickats in från markägare. Bergsstaten har fått möjlighet att förklara sin syn på ärendet och de olika argument som kommit fram, till förvaltningsrätten. Och en kopia på detta har skickats till vederbörlig markägare. Om du som markägare inte känner dig nöjd med den förklaring Bergsstaten gör, har du en chans att yttra dig igen och komma med fler/ tydligare argument för din överklagan av undersökningstillståndet. I det brev du får hem står det vilket datum ditt yttrande måste vara inne till.

Det har kommit en del frågor gällande hur detta brev är skrivet. I början av brevet så nämner Bergsstaten ofta flertalet personer (kanske 5-6 namn) som också har överklagat inom samma område. Anledningen till varför fler namn nämns är för att Bergsstaten arbetar kontinuerligt med att yttra sig över de överklaganden som kommit in och arbetar då av överklaganden i olika grupper för att göra det effektivt. Detta betyder INTE att det är ex. endast 5 personer som har överklagat i ett område utan bara att det är dessa 5 överklagande Bergsstaten yttrar sig över i just i detta brev.

I och med att det har kommit in fler hundra överklagande till förvaltningsrätten så har de valt att göra på detta sätt. LRF förstår att detta kan skapa förvirring och en osäkerhet hos respektive markägare som har överklagat. Men tyvärr är det så här deras arbetssätt set ut. LRF kommer dock påtala för Bergsstaten att detta skapar stor osäkerhet och förvirring hos berörda.

Det du som berörd markägare kan göra när du fått detta brev hem är att aningen välja att nöja dig med ditt första yttrande som har skickats till förvaltningsrätten och då inte yttra något mer just nu.  Alternativt kan du ta möjligheten att utifrån Bergsstatens yttrande, skriva ner fler argument till varför du ställer dig emot ett undersökningstillstånd i ditt område. Dvs argumentera emot Bergsstatens argument. Ert yttrande skickar du i så fall till angiven adress i brevet. 

Uppdatering i ärendet (2019-02-15)

I dag fick vi reda på att Bergsstaten som godkänner undersökningstillstånden har godkännt alla sex områden. Det här innebär att det är dags att överklaga inom tre veckor. 

Berörs din mark av ett undersökningstillstånd?

Just nu söker bolaget Rolling Roads Resources Ltd om undersökningstillstånd i mittersta Småland. 

Det är totalt sex stycken områden som berörs. Klicka här för att se kartan i sin helhet.

  • 200-858-2018: Blåsmålen nr 1, Hultsfreds och Vetlanda kommuner
  • 200-859-2018: Ekebo nr 1, Nybro och Uppvidinge kommuner 
  • 200-860-2018: Odensås nr 1, Hultsfreds kommun
  • 200-861-2018: Fagerhult nr 1, Högsby och Uppvidinge kommuner
  • 200-862-2018: Skinberga nr 1, Hultsfreds, Högsby, Uppvidinge och Vetlanda kommuner 
  • 200-863-2018: Rydet nr 1, Uppvidinge och Vetlanda kommuner 

Det är inte säkert att du som markägare/sakägare har fått kännedom om detta då det i många fall endast informeras om ärendet på bergsstatens hemsida eller notis i en lokaltidning.

Vad har hänt hittills?

Bolaget Rolling Roads Resources LTD har i september 2018 ansökt om undersökningstillstånd på ca 50 000 ha i mittersta Småland. Detta berör de fem kommunerna Vetlanda, Uppvidinge, Högsby, Hultsfred och Nybro.

Det finns nu möjlighet för sakägare och markägare att överklaga om så önskas.

LRF erbjuder sina medlemmar två olika mallar för att kunna överklaga. En enklare mall som man själv enkelt kan fylla i uppgifter i och sedan en lite större och djupare mall som man kan ta del av om man anlitar ett juridiskt ombud (Ludvig & Co, Fd LRF Konsult) Kontakta Carin Svensson (kontaktuppgifter hittar du längre ner om du behöver en mall.

Inom de tre områdena Ekebo nr 1, Fagerhult nr 1 och Skinberga nr 1 har man fram till den 11 mars på sig att överklaga. De som tillhör de andra tre områdena har tre veckor på sig att överklaga från det att man har skickat in sitt delgivningskvitto.

Om man har fått ett delgivningsbrev så har man tre veckor på sig att överklaga.

Hör av er till carin.svensson@lrf.se om ni har frågor om mallarna eller om ärendet i sin helhet.

Från ansökan till undersökningstillstånd till en gruva - Hur går det till?

Det är en lång process för ett bolag från att de första idéerna kring en gruva tar sin form fram tills att gruvdriften är verklighet. Många gånger kan det ta över 10 år innan alla delarna har godkänts och arbetats igenom.

Undersökningstillstånd

En sökande som vill starta en gruvdrift måste alltid skicka en ansökan till Bergsstaten. Bergsstaten är ett organ som tillhör Sveriges geologiska undersökningar (SGU), och som är en myndighet för frågor som berör berg, jord och grundvatten.

Ansökan om undersökningstillstånd ska innehålla kartor, fastighetsägare och underlag kring varför området anses vara värdefullt/ aktuellt.

Länsstyrelserna måste få möjlighet att yttra sig om dessa ansökningar, sakägarna som berörs behöver endast underrättas. Antingen via brev eller vi kungörelse i lokaltidningen.

Vid ett godkännande av undersökningstillståndet av Bergsstaten ger det den sökande ensamrätt att undersöka marken. Ett godkänt undersökningstillstånd kan överklagas av sakägarna till förvaltningsrätten om så önskas.

Arbetsplan

Efter ett godkänt undersökningstillstånd behöver den sökande upprätta en så kallad arbetsplan. Syftet med arbetsplanen är att ge markägaren och sakägarna möjlighet att bedöma inverkan av det planerade arbetet. Arbetsplanen ska innehålla en noggrann redogörelse för det undersökningsarbete som planeras. Den ska även innehålla en tidsplan och en bedömning av hur arbetet kommer att påverka allmänna intressen och enskild rätt.

Den sökande har dock all rätt att vistas och undersöka de olika områdena i de former som igår i allemansrätten. Ex. geologisk kartläggning och enklare provtagning. Detta görs för att lägga en grund för arbetsplanen.

Om en markägare/ sakägare invänder sig mot planen och att man inte kommer överens kan arbetsplanen istället prövas av Bergsstaten. Beslutet från Bergsstaten kan sakägaren överklaga om så önskas.

När arbetsplanen har godkänts är det tillåtet för sökande att provborra och exempelvis anlägga vägar för att komma fram med sina maskiner.

Bearbetningskoncession

I detta steg måste den sökande lägga fram bevis av fyndigheten sannolikt kan tillgodogöras ekonomiskt. En utvinning får inte vara olämplig i förhållande till andra allmänna intressen ex. skyddad natur.

I detta steg krävs en MKB, miljökonsekvensbeskrivning som ska granskas av kommun och länsstyrelse. Om Bergsstaten och länsstyrelsen inte kommer överens är det regeringen som tar avgörandet.

Tillstånd med villkor enligt miljöbalken

Gruvor har samma krav som en industriell verksamhet. Om Bearbetningskoncessionen godkänns blir det en ytterligare MKB provning som mark- och miljödomstolen bestämmer villkoren för. Här tar man upp frågor som exempelvis buller och upplagsplatser.

Markanvisning

Det sista steget är att koppla den mark som behövs för utvinningen till bearbetningskoncessionen.
Avtal mellan koncessionshavaren och markägaren ska upprättas. Mark kan anvisas mot markägarens och rättighetsinnehavarens vilja.

Det är alltid markägaren som ska avgöra om marken ska lösas in eller om ersättning endast ska betalas för den skada och det intrång som markanvändningen innebär.

Det är sedan expropriationslagen som lägger grunden för ersättningen.

Kontakt

Anna Irani, Äganderättsexpert
Telefon: 010-18 44 158
E-post: anna.irani@lrf.se