Sedan 2015 har det funnits ett utökat strandskydd på 300 meter i Karlskrona kommun, men i juni i år 2019 beslutade regeringen att upphäva det på grund av en felaktig hantering av kungörelsen i processen. Det är numera därför endast 100 meter som gäller åter igen.

Men ännu en gång har länsstyrelsen i Blekinge valt att ta ett omtag och aktualisera frågan genom att nu i november skicka ut en remiss där man åter igen föreslår en utökning av strandskyddet till 300 meter. Det är samma remissförslag som tidigare.

Länk till förslaget:  https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/privat/bygga-och-bo/andringar-i-natur/strandskyddsdispens/oversyn-av-utvidgat-strandskydd.html 

Viktigt att du yttrar dig

För att kunna få till förändringar i det remissförslag som länsstyrelsen gett ut gäller det att man som berörd sakägare yttrar sig. Det här gör man genom att skriva en text om varför man anser att de 300 meterna på ens fastighet ska plockas bort. Det är viktigt att man utgår från hur fastigheten ser ut och jämför med remissförslaget.

Det är många gånger som beskrivningen och bilden som länsstyrelsen ger i remissen inte stämmer överens med markägarens egen verklighet och det måste man yttra sig om i svaret. Länsstyrelsens områdesbeskrivningar är otroligt breda och stämmer ofta inte överens med alla fastigheter som finns inom platsen.

En god förklaring

Det behövs en god förklaring till fastigheten och hur den ser ut i remissvaret. Tyvärr så räcker det inte att skriva och skicka in "jag vill inte att min fastighet ska beröras av förslaget". Det är inte tillräckligt kraftfullt i detta sammanhang.

Det som finns i förslaget från länsstyrelsen använder länsstyrelsen som ett utgångsläge. Det gäller då för fastighetsägaren att kunna motbevisa det förslag som ligger genom att förklara att de specifika värdena inte finns på ens egen fastighet om så är fallet.  

För att hitta underlag så kan man använda sig av artportalen https://artportalen.se eller skogens pärlor (skogsstyrelsen) https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/ . 

Länsstyrelsen har i sitt yttrande fokuserat på goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Blekinges kuststräckor anses ha en värdefull fauna. Det som har lagt en stor grund i förslaget som ligger är lövskogar, naturbetesmarker, våtmarker, skärgård (holmar och öar), välbesökta friluftsområden och grunda havsbottnar. Detta kan vara bra att ha med sig när man skriver sitt yttrande, då dessa områden anser man har ett mycket högt värde och vill skydda utifrån länsstyrelsen.  

Ett tips är att du som markägare ger förslag på en annan gränsdragning som du anser är bättre och motiverar varför.

Här hittar du yttrandemallen
Remissmall Strandskydd.docx

Begäran om anstånd

Om du anser att du behöver mer tid för att skriva ihop ditt yttrande kan du begära anstånd. Det vill säga att du hör av dig till länsstyrelsen och ber om att få förlängd tid. Idag är datumet satt till den 15 januari som sista dag att komma med ett yttrande.

Behöver du hjälp eller har frågor gällade yttranden kontakta Carin Hoflund. carin.hoflund@lrf.se 

LRF kommer hålla ett infomöte den 26 nov i Centrumhuset i Rödeby kl 18.00. 

Kontakt

Henrik Djerv, Verksamhetsutvecklare: vattenfrågor, hållbarhet
Telefon: 010-18 44 298
E-post: henrik.djerv@lrf.se