Ersättning  
Fiber och bredband är otroligt efterfrågat ute på landsbygden. Men utbyggnaden måste ske på ett bra sätt för de markägare som upplåter sin mark och det betyder inte att du ska släppa till din mark hur som helst. Du har alltid rätt till någon form av ersättning om nätägaren vill fram över din mark. Detta är viktigt att veta då nätägaren många gånger säger att de inte kan ge någon ersättning. Men stå på dig!   

En bredbandskabel ger markägaren samma lagliga rätt till ersättning som vd intrång från exempelvis en elledning eller en motorväg. Det är alltid markägaren som bestämmer om ersättning ska betalas för ett bredbandsintrång eller inte. LRF förhandlar inga ersättningsnivåer, utan det är upp till varje markägare om hen vill ha ersättning eller ej. Det intervall som vi ser på marknaden idag ligger på 5- 15 kronor per löpmeter.  

Vikten av bra avtal 

När någon vill gräva ner fiber på din mark är avtalet en otroligt viktig del. Vem som lågsiktligt kommer att äga nätet är oftast osäkert, därför är det viktigt att denna fråga finns med i avtalet. Samma sak gäller ersättning, ansvar vid framtida skador, ombesörjning av kartredovisning osv. LRF har tagit fram ett förslag på avtal. (länka till https://www.lrf.se/politikochpaverkan/landsbygdspolitik/bredband/) Detta går bra att jämföra detta avtal med det avtal du blir erbjuden. Se till att alla punkterna finns med, så ska du kunna känna dig säker med din nätleverantör.  

Följande punkter ser LRF som en basnivå i ett markupplåtelseavtal, och ska ingå:  

  1. Markägaren ska inte bli ersättningsskyldig för framtida eventuella skador på ledningen vid normalt brukande av åker och skog eller om ledningen varit felaktigt förlagd eller felaktigt markerad.  
  1. Om markägaren avser vidta åtgärder som kan skada ledningen ska ledningsägaren anvisa lämpliga skyddsåtgärder och ersätta markägaren för eventuella merkostnader.  
  1. Reglering av eventuella skador på mark och gröda bör vara tydligt och avtalat. Befintliga dräneringsledningar samt dag- respektive spillvattensledningar som berörs av ledningsarbetena ska återställas på ett sådant sätt att ledningarnas funktion inte försämras.  
  1. Ledning och tillhörande anordningar ska förläggas så att brukande av jord och skog inte onödigtvis försvåras.  
  1. Bra kartunderlag är nödvändigt till markupplåtelseavtal. Ledningens sträckning och fastighetsgränser skall tydligt framgå.  

 Förläggningen enligt branschstandard 

Det är också viktigt att förläggningen sker enligt branschstandarden Robust Fiber. Detta är anvisningar som beskriver de minimumkrav som ska gälla när man planerar, projekterar, förlägger eller dokumenterar fibernät. (länka till www.robustfiber.se 

Nedmontering av kopparledningar  

Under en längre period har det tagits ned kopparledningar i regionen. LRF Sydost anser inte att detta får ske förrän en god ersättning till ADSL finns tillgänglig. 
När kopparnätet monteras ned på många håll, försvinner möjligheten till uppkoppling med ADSL på som fungerat bra för många på landsbygden. De alternativ som finns idag där det inte redan finns fiber, är luftburen uppkoppling via mobilnätet. Men det räcker inte till stora områden på landsbygden.  
För att få veta om det är tänkt att kopparnätet ska nedmonteras i din närhet, så finns information med platser och datum på Telias hemsida.  

En annan viktig del vid nedmonteringen av kopparledningarna är att stolparna och den luftburna ledningen ska plockas bort. Även belastningen som kan ha funnits på fastighetsregistret ska tas bort. 
De företag som monterar ned ledningen har krav på sig att plocka bort stolparna från fastigheten och samma sak gäller med kontakten med lantmäteriet för att plocka bort belastning på fastighetsregistret om detta finns i det aktuella ärendet.  

Mobiltäckning 

Det är otroligt viktigt att det finns täckning för mobiler i hela landet. Inte bara vid fastigheter då företagare inom de gröna näringarna har sina arbetsplatser ute i skogen och på fälten. LRF centralt arbetar aktivt med att se till att framtidens 5G-nät snabbt ska nå landsbygdens företag.  

Hör av dig till oss på regionen om du har några frågor!  

Kontakt

Anna Irani, Äganderättsexpert
Telefon: 010-18 44 158
E-post: anna.irani@lrf.se
Dan Sandberg, viltskador, biotopskydd, jordbrukspolitik & CAP
Telefon: 010-184 42 02
E-post: dan.sandberg@lrf.se