Behövs allemansrätten?

Allemansrätten ger frihet att röra oss över andras marker — under förutsättning att vi uppträder med respekt för naturen, markägare och andra människor som vistas där.

Vad säger lagen?

Allemansrätt är ingen lag! Den bygger på sedvänjor framväxta genom århundraden.
Du får färdas och använda annans fastighet, mark och vatten, under en kortare tid, till exempel till häst.

Gränser för rätten!

Vissa lagar, tex brottsbalken, begränsar allemansrätten. Den som utan lov färdas över tomt, plantering, park eller äga som kan ta skada — kan dömas.

Skyddade områden

För nationalparker, naturreservat och områden med särskilt skydd för djurlivet gäller särskilda föreskrifter.

Att rida under ansvar!

Om marken skadas genom vårdslös ridning/körning kan skadeståndsansvar bli aktuellt. Den som är ansvarig ledare för en grupp ryttare/kuskar har ett extra stort ansvar! Ridning kan också regleras genom lokala föreskrifter.

Att skräpa ner är straffbart

All nedskräpning på platser dit allmänheten har tillträde eller insyn är förbjudet enligt miljöbalken.

Vill du veta mer?

 Ladda ner flyern "Hästen och allemansrätten" under "Relaterat"."

 "Inte störa — inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten!”

Kontakt

Maria Hjelm Nilsson, Medlemsutvecklare
Mobil: 0708-709 854
Telefon: 010-184 44 17
E-post: maria.hjelm.nilsson@lrf.se