Skogen har stor betydelse för Småland! Därför gick 12 organisationer samman för att ta fram en gemensam vision, strategi och handlingsplan för att skogens värden ska kunna växa.

Den 25 januari 2018 sjösattes Smålands skogsstrategi - den första regionala skogsstrategin i Sverige. Det var ett välfyllt Asa Herrgård denna historiska dag! Läs den relaterade artikeln: Skogsstrategi ska stärka den småländska skogen.

Från idé till färdig strategi

Arbetet med skogsstrategin inleddes med en nulägesbeskrivning. På så vis fick alla deltagande aktörer en gemensam bild av nuläget och de möjligheter som finns. I början av 2016 hölls ett strategiskt samtal på Residenset i Växjö. Här arbetade de deltagande aktörerna fram vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns med en gemensam strategi. Denna SWOT-analys var sedan grunden i det fortsatta arbetet.

Därefter identifierades behov och insatser - ett arbete som krävde att fler än de ingående organisationerna deltog. Arbetet delades in och genomfördes i följande tre områden:

Småländs skogsstrategi.jpg

Deltagande aktörer 

Jönköping University
Linnéuniversitetet
LRF
Länsstyrelsen Kalmar
Länsstyrelsen Kronoberg
Länsstyrelsen Jönköping
Region Jönköping
Regionförbundet Kalmar
Region Kronoberg
Skogsstyrelsen
Sveaskog
Södra

Styrgrupp

Ingrid Burman, Länsstyrelsen i Kronobergs län, ordförande
Mats Jägstam, Jönköping University
Ann Charlotte Larsson, Linnéuniversitetet
Christel Gustafsson, Region Kronoberg
Fredrik Klang, Sveaskog
Helena Nilsson, Regionförbundet Kalmar
Håkan Larsson, Södra
Johanna From, Skogsstyrelsen
Lars Sandberg, Länsstyrelsen i Jönköpings län
Lars-Ove Johansson, LRF Sydost
Thomas Carlzon, Länsstyrelsen i Kalmar län 
Elisabeth Eriksson, Region Jönköpings län

Arbetsgrupp

Anders Hildingsson, Länsstyrelsen i Jönköpings län
Erik Ciardi, Regionförbundet Kalmar
Jerker Bergdahl, Skogsstyrelsen Kronobergs distrikt
Johan Bergh, Linnéuniversitetet
Lena Bohman Hjelmstedt, Region Jönköpings län
Mats Blomberg, Södra
Per Markus Jönsson, Länsstyrelsen i Kalmar län
Stefan Carlsson, Länsstyrelsen i Kronobergs län
Helene Lantz, LRF Sydost/Jönköping
Hasse Bengtsson, Skogsstyrelsen Kalmars distrikt

Här kan du ta del av dokumenten i sin helhet:

Smålands skogsstrategi

Vision, mål & delstrategier

Inom de olika målen finns en handlingsplan som vi jobbar med från respektive organisationer.

Flera delprojekt har genomförts där LRF varit ansvarig:

  • Mål nr 6 Jämställdhet för bättre beslut
  • Mål nr 5 Framtagande av broschyr Komet
  • Mål nr 4 Ägarbyte på gården

Tre större projekt som LRF är projektägare för är:

  • Mål nr 3 Löv succé 2.0
  • Mål nr 4 Skogen mångbruk
  • Mål nr 6 VIB 2.0

 

BLEKINGE

Under 2020 har Blekinge påbörjat att ta fram en skogsstrategi som nu är ute på remiss och beräknas bli klar under 2020.

Kontakt

Helene Lantz, Verksamhetsutvecklare skog & vilt
Telefon: 010-18 44 296
E-post: helene.lantz@lrf.se