Strandskyddslagstiftningen ska förändras och första steget är den utredning som ska vara klar sista november 2020. LRFs krav i utredningen är:

Ta bort strandskyddet runt de minsta vattendragen. Små sjöar, bäckar och anlagda vatten (1 ha, eller smalare än 2 meter) saknar rimligen betydelse för strandskyddet.

Inför ett ovillkorat undantag för areella näringar. Bland annat jord- och skogsbruk behöver idag inte söka dispens för sådant som hör primärproduktionen till (exv ekonomibyggnader och stängsel). Undantaget är dock villkorat med en bevisbörda där företaget ska visa att anläggningen måste ligga inom strandskyddat område, samt att verksamheten ger en betydande inkomst. Detta missgynnar de små enheterna.

Utveckla skälen för dispens. De skäl för att få dispens idag har visat sig inte fungera på landsbygden. Därför måste de utvecklas för att ge möjlighet för både bostäder och verksamheter att utvecklas strandnära.

Strandskyddet ska vara maximalt 100 meter. Idag har många vattendrag ett skydd på maximalt 300 meter och det innebär att utveckling stoppas där man inte ens kan se vattnet, vilket LRF anser vara orimligt. Utvidgningen innebär också att det i många bygder är väldigt svårt att hitta bra platser att bygga på.

LRF anser att det är hög tid att låta landsbygden få nyttja de resurser som finns nära vatten och att detta kan ske med fortsatt miljö- och naturhänsyn. I många fall förbättras allemansrätten av strandnära utveckling och det skapar jobba och tillväxt på landsbygden.

Principmål

LRF har också drivit ett principmål för att få klargjort att hästen är att betrakta som ett lantbruksdjur och där har domstolen gått på företagarens och LRFs linje. Hästhållning inom strandskydd ska nu omfattas på samma sätt som övrigt lantbruk.