Aktuellt just nu:

Lagförslag som leder till kaos på landsbygden?

Regeringen förbereder lagändringar i miljöbalken som kan få mycket långtgående konsekvenser för verksamheter på landsbygden och samhällsutvecklingen i stort. I höstas var förslaget ute på remiss och förslaget fick kraftig kritik från många håll. Under våren räknar vi med att riksdagen ska ta beslut i denna för näringen så viktiga fråga.

Varför en ny lagstiftning kring vattenrättsliga regler?

Lagarna som styr verksamheter som påverkar vatten är gamla och behöver förnyas. Vattenverksamhetsutredningen som kom med sitt slutbetänkande 2014 föreslog en rad förändringar inom det vattenrättsliga området. Förslaget fick omfattande kritik men delar av utredningens slutsatser finns nu i detta lagförslag.

Sverige har fått återkommande kritik från EU kommissionen, bla för att vi inte genomfört vattendirektivet på rätt sätt i vår lagstiftning.

Under 2016 gjorde en majoritet av riksdagens partier upp en energiöverenskommelse där man bla gjort avvägningar mellan vattenkraften och målen inom ramen för vattendirektivet.

I riksdagen har tillkännagivanden gjorts där en riksdagsmajoritet har uttalat att den nya lagstiftningen inte får bli för krånglig för den småskaliga vattenkraften.

Detta sammantaget ligger till grund till förslag om nya vattenrättsliga regler.

Läs hela sammanfattningen här >>

Läs LRFs remisssvar Vattenmiljö och vattenkraft 20170929 >>

 

Vattenskyddsområden

Det pågår ett omfattande arbete ute i kommunerna att inrätta vattenskyddsområden för att skydda de kommunala vattentäkterna. För jord och skogsbrukare kan föreskrifterna innebära långtgående konsekvenser. Det är viktigt att som sakägare etablera en dialog med kommunen så att det blir en vettig tillämpning av regelverket. Tveka inte att höra av dig till oss, vi kan bistå med stöd i den processen!

Vattenkraftverk och dammar

Runt om i landet finns cirka 13 000 vattenkraftverk och dammanläggningar. De har under många hundra år reglerat vattendrag och producerat kraft och el till viktiga verksamheter på landsbygden. Nu pågår det dock en kampanj mot dessa anläggningar, där de ska avkrävas en tillståndsprövning och miljöåtgärder som i många fall inte står i proportion till anläggningarnas storlek och omfattning.

Kostnaderna för detta är höga och konsekvenserna svåra att överblicka.

LRF ser vattenkraften som en resurs för samhället och vill att miljöanpassningen ska gå hand-i-hand med utveckling. Vi vill ha en enklare tillståndsprövning och att staten ska ta ett större ekonomiskt ansvar för åtgärderna.

Vi bedriver ett omfattande påverkansarbete på detta område som innefattar möten med politiker och tjänstemän på alla nivåer. Vi deltar också i opinionsbildningen.

Några exempel:

Vad regler gäller för diken och mitt markavvattningsföretag? Ta del av LRFs nya handbok Äga och förvalta diken, se bilaga till höger.