Behovet av bättre bredband på landsbygden är stort och utbyggnaden går nu snabbt framåt. LRF tycker det är väldigt positivt då bredband är avgörande för utvecklingen av företagande och boende på landsbygden. Vår roll är framförallt att hjälpa till med markfrågan. Vi ser följande bla utgångspunkter i ett fiberprojekt:

Det ska vara en bra och tidig dialog mellan markägare och nätbyggaren så att arbetet kan genomföras så bra som möjligt.

Markägaren ska hållas skadeslös för det intrång som fiberkabeln ger. Skador ska repareras och/eller ersättas.

Kabeln ska inte förhindra jord- och skogsbruk och i likhet med alla andra kablar ska kostnadsfri utsättning ske inför grävarbeten. Om markägaren vid exv en täckdikning behöver korsa fiberkabeln, ska nätägaren betala för merkostnaderna.

LRF Konsults intrångsgrupp och Coompanion har tagit fram ett markavtal som balanserar parternas intressen på ett bra sätt. Detta hittar du på en bit ner på följande länk:

http://www.bredbandivarldsklass.se/Byanatsforum/Informationsmaterial/

Erik Evestam
Äganderättsexpert