LRF har aktivt arbetat med och medverkat till:

Höjt dieselskatteavdrag i jord och skog till 1,70 kr per liter

Höjd expropriationsersättning till 25 % över marknadsvärdet

Vi prioriterar på Trafikverkets begäran vägnätet för jord och skogsbruket och får därför till bärighetsåtgärder där de bäst behövs för våra medlemmars behov

Fått till en ny älgförvaltning där markägarna är i majoritet

Fått ned licensjaktsbeslut på rovdjur på länsnivå från Naturvårdsverket

Fått Miljödomstolen att anse att vattenmyndighetens krav på mer än fisktrappa och istället kräva nytt tillstånd för småskalig vattenkraft är onödig.

Undanröjt Boverkets krav på bygglov för lantbrukets byggnader

Fått mer pengar till investeringsstöd och miljöersättningar och mindre till projekt i nya landsbygdsprogrammet

Fått fram nya pengar till bredband på landsbygden via landsbygdsprogrammet som ger 40 % i investeringsstöd för fiberföreningar.

Minskat arealmålen för avsättning av skog till naturreservat från enskilda markägare genom att få staten att ta av Sveaskogs mark istället.

Fått till Kometprogrammet för att skogsskyddet skall bygga på ömsesidig respekt i ett civilrättsligt avtal, inte expropriation. Arbetar för att detta arbetssätt skall bli allenarådande.

Fått in i Miljöbalken att aktivt jordbruk är ett skäl för att ge dispens från det generella biotopskyddet (d v s möjlighet att lägga igen diken och ta bort en bit stenmur)

Genom samarbetet med ICA fått till en mjölkkrona. Detta har även fått fler aktörer att vidta liknande åtgärder.

Vi har på de allra flesta håll aktiva kommungrupper som ger stöttning gentemot kommunen för enskilda medlemmar.

Regionens och kommungruppernas arbete med att lyfta konkurrenskraftsfrågorna i förhållande till vattendirektivet gentemot kommunernas politiker och tjänstemän gav eko hela vägen upp på högsta politiska nivå. Effekten av vårt arbete är att politikerna och kommunerna vaknade upp ordentligt i frågan och insåg allvaret i effekterna om vattendirektivet går igenom som förslaget ser ut

Vi har drivit ett tydligt påverkansarbete i ett antal ledningsprojekt i regionen där LRFs agerande stärker markägarna och driver nätbolagen mot bättre tekniklösningar.

Alltfler lokalavdelningar gör ett bra arbete i det nära bondeomsorgsarbetet. Antalet avdelningsaktiviteter i Värmland ligger stadigt runt 75 utöver årsmötena.