Aktuellt just nu:

Vattendirektivet

Sedan år 2000 finns det ett ramdirektiv för vatten, som anger vad EU-länderna minst ska klara vad gäller vattenkvalitet och tillgång på vatten. Direktivet är tänkt att leda till att EU-ländernas resurser samordnas bättre inom och mellan länderna för att komma tillrätta med brister i vattenmiljön. 2004 infördes vattendirektivet i svensk lagstiftning. LRF är kritiska till det svenska genomförandet av vattendirektivet, läs sammanfattning av LRF:s remissvar 2009.

Just nu pågår samråd under perioden 1 november till 30 april 2015 om nya miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för de kommande 6 åren. Samrådsmaterialet kan du hitta på vattenmyndighetens webbplats.

Hur påverkas du som mark/skogsägare? Du kan hitta vilka åtgärdsförslag som myndigheten föreslår för det vatten som din mark avvattnar till på vattenkartan Viss. Lättast är att söka på den kommun du är verksam i. Då får du en lista på de vatten som är klassade. Leta upp det vattendrag/sjö som du tillhör och leta upp vilka åtgärder som föreslås för att nå god status. Du kan lämna synpunkter direkt på webbplatsen längt upp till höger på sidan, klicka på kontakta din länsstyrelse.

Avtryck i debatten, se nedan
Till höger hittar ni Remissyttrande 2015, Remissyttrande Säffle kgr, Kristinehamns kgr

 

Vattenskyddsområden

Det pågår ett omfattande arbete ute i kommunerna att inrätta vattenskyddsområden för att skydda de kommunala vattentäkterna. För jord och skogsbrukare kan föreskrifterna innebära långtgående konsekvenser. Det är viktigt att som sakägare etablera en dialog med kommunen så att det blir en vettig tillämpning av regelverket. Tveka inte att höra av dig till oss, vi kan bistå med stöd i den processen!

Vattenkraftverk och dammar

Runt om i landet finns cirka 13 000 vattenkraftverk och dammanläggningar. De har under många hundra år reglerat vattendrag och producerat kraft och el till viktiga verksamheter på landsbygden. Nu pågår det dock en kampanj mot dessa anläggningar, där de ska avkrävas en tillståndsprövning och miljöåtgärder som i många fall inte står i proportion till anläggningarnas storlek och omfattning.

Kostnaderna för detta är höga och konsekvenserna svåra att överblicka.

LRF ser vattenkraften som en resurs för samhället och vill att miljöanpassningen ska gå hand-i-hand med utveckling. Vi vill ha en enklare tillståndsprövning och att staten ska ta ett större ekonomiskt ansvar för åtgärderna.

Vi bedriver ett omfattande påverkansarbete på detta område som innefattar möten med politiker och tjänstemän på alla nivåer. Vi deltar också i opinionsbildningen.

Några exempel:

Vad regler gäller för diken och mitt markavvattningsföretag? Ta del av LRFs nya handbok Äga och förvalta diken, se bilaga till höger.