Arbetet sker inom vår regionala livsmedelstrategi. Där har vi pekat ut ett antal områden som är viktiga att jobba vidare med, för att nå målet att öka värdet på gårdsnivå med 1 procent per år fram till 2020.

Generationsskiften

I Västerbotten vill vi skapa aktiviteter för att underlätta för generationsväxling på gårdarna. Vi har bl a initierat träffar med banker och företagsrådgivare för att undersöka möjligheterna till nya finansieringsformer och kapitalförsörjning.

Företagsutveckling

LRF kan erbjuda sina medlemmar generell företagsutveckling, affärsmannaskap. Regionalt finns möjlighet att följa upp med seminarier och föreläsningar.
LRF Västerbotten arbetar också med s k Erfa-grupper. I sådana grupper träffas företagare inom samma bransch för att utbyta erfarenheter, göra studiebesök och höja kompetensen. I Västerbotten finns Erfa-grupper inom nötdjursuppfödning respektive grisuppfödning.

Offentlig upphandling

Vi har under många år aktivt fört en debatt om att offentlig sektor måste öka andelen lokal mat i upphandlingen. I dag är stora delar importerad mat.
Under 2014 avslutades ett LRF-projekt med fokus på att få kommunerna att lyfta upp de gröna näringarna högre på de kommunala agendorna.

Nu är flera kommuner på gång att upphandla, och har anpassat sina anbudsunderlag så att även mindre lokala företag får möjlighet att delta. LRF Västerbotten är en aktiv samarbetspartner och ordnar mötesplatser mellan kommunerna och producenterna för dialoger.

Restaurang och handel

LRF Västerbotten för också en dialog och ordnar aktiviteter för restauranger och handel samt grossiter. Den senaste större aktiviteten som genomfördes var deltävlingen Sista Chansen i Årets Kock, SM i professionell matlagning.

Tävlingen hölls i Umeå den 11 november 2014, och LRF Västerbotten var värd för arrangemanget. Här ordnade vi t ex seminarier och en matmässa där våra lokala livsmedelsproducenter knöt kontakter med branschen.