Även en motion från länet om att stärka markägarens rättigheter i samband med mineralprospektering röstades igenom.

LRF Västerbotten pekar i sin motion på att dagens lantbrukare verkar på en nyckfull marknad, med stora prissvängningar. Dessutom tvingas lantbruket förhålla sig till en nyckfull politisk arena. Här blir följden ofta olika myndigheters stuprörstänkande.

- Det senaste exemplet på detta utpräglade stuprörstänkande är förslaget från vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt. Där räknar man kallt med att vårt redan rena vatten blir lite renare om jordbruken i norr fortsätter att lägga ned. Men istället tvingas vi då importera mat från länder med stor miljöbelastning, konstaterar Arne Lindström, LRF Västerbottens ordförande.

Helhetssyn behövs

LRF Västerbotten efterlyser en större helhetssyn, och menar att det i regleringsbrev till myndigheterna ska utgå direktiv om att hänsyn ska tas till jordbruket. Att införa en JKB, en jordbrukskonsekvensbeskrivning, i likhet med dagens MKB, miljökonsekvensbeskrivning, är ett självklart inslag i den nationella livsmedelsstrategi som regeringen nu arbetar fram.

- Vi är givetvis glada att riksförbundsstämman stöder intentionen i vår motion. Ett liknande förslag som vårt finns i Konkurrenskraftsutredningens slutbetänkande, och LRF vill att regeringen nu genomför många av förslagen där, säger Arne Lindström.

Minerallagen

Den andra motionen, angående minerallagsstiftningen, kommer ursprungligen från en LRF-medlem i Skellefteå-området, som haft ett stort antal prospekteringstillstånd på sin mark, men bara fått ersättning en gång för uppkomna skador.

LRF Västerbotten anser att trots att förbättringar skett under 2014, när vissa förändringar i minerallagen infördes om bättre information till markägarna, är situationen osäker. Man bör följa upp hur förändringarna efterlevs och dessutom utreda lagen vidare med fokus på markägarens rättssäkerhet.

Vid riksförbundsstämman har det även delats ut pris till Årets lokalavdelning i LRF. Det gick till Tavelsjöbygdens LRF-avdelning i Västerbotten.

För intervju med Arne Lindström kontakta:
Eva Carlsson, kommunikatör, LRF Västerbotten:
076-764 62 57