Här är en sammanställning över fakta och det som LRF har gjort.

LRF Västra Götaland yttrade sig om det utökade strandskyddet i två omgångar (se bilagor)

 

Bakgrund

I den nya strandskyddslagen ingår att det ska göra en genomgång av det utökade strandskyddet från 100 till maximalt 300 meter. Analysen och nya beslut kring vilka områden som ska ha utökat skydd måste vara klar senast sista december – i annat fall går allt strandskydd ner till basnivån på 100 meter.

LRF har kritiserat detta arbete och, bland annat anser vi att Länsstyrelsen inte lever upp till de krav som Naturvårdsverket ställer på det utökade strandskyddet. Man har heller inte tagit med landsbygdsutvecklingsperspektivet.

LRF har följande ställningstaganden ang strandskydd:

1. Den generella nivån på 100 meters strandskydd ger – tillsammans med allemansrätten- ett tillräckligt gott skydd av strandlinjen.

2. Utökningar ska endast kunna ske på enskilda platser där det finns ett detaljerat och tydligt underlag, tillsammans med ett fullgott samråd.

3. Om strandskyddet ska utökas, måste det differentieras så att det INTE omfattar områden med befintlig bebyggelse eller områden på ”andra sidan” allmän väg – oavsett storlek.

4. Tolkningen av jord- och skogsbrukets undantag från strandskydd får inte innebära inskränkningar i dessa verksamheter.

5. Där det råder ett lågt exploateringstryck ska möjligheten att få dispens från strandskyddet vara goda.

Länk till Länsstyrelsen

Länk till Länsstyrelsen. Här kan man gå in på en sk GIS-karta för att hitta olika former av skydd, bla naturreservat och strandskydd.