Årsmöte Göteborgs kommungrupp

Marcus Percival och Helena Richardsson

Göteborgs kommungrupp höll sitt årliga årsmöte under veckan. Ny ordförande valdes och rikspolitikerna Rickard Nordin (C) samt Axel Josefsson (M) medverkade och frågor som diskuterades var bland annat livsmedelsstrategi, upphandling och Klimatklivet.

Årsmötet hölls på Nolviks Restaurang och Konferens i Säve den 30 januari. Ett 30-tal medverkade på årsmötet och förutom sedvanliga årsmöteshandlingar så informerades det om remissen Framtidens folkrörelse. Kommungruppen uppmuntrade medlemmar att skicka in förslag för inspel till remissyttrandet och att denna ska vara inne senast den 31 mars. Vill man gå in och läsa mer om remissen så ligger den på LRF:s hemsida. Ordförande Helena Richardsson poängterade att det är viktigt att besvara remissen så att alla synpunkter lyfts fram i förslaget. Det var inga stora diskussioner kring remissen utan årsmötet var eniga om att förslaget är bra och att kommungrupperna behöver stärkas för att kunna bedriva ett bra påverkansarbete framåt. 

Ny styrelse
Helena Richardsson lämnade över ordförandeskapet till Marcus Percival och tackade sedan av Leif Gustafsson för alla fina år i kommungruppen. Även Anders Hansson tackades av i sin frånvaro. Nyinvald blev Linn Börjesson och Markus Levin.

Innan en härlig lokalproducerad kalops så bjöds rikspolitikern Rickard Nordin (C) samt Axel Josefsson (M) upp för att berätta om sina tankar kring det lokala jordbruket och andra perspektiv på hållbar matproduktion och de gröna stadsortsnära näringarna. Det blev många diskussioner och frågor där kommungruppen tryckte på betydelsen och viljan från LRF att få vara med tidigt i processen kring remisser samt möjlighet att kunna köpa loss mark som Göteborgs stad äger. Detta i stället för ett-åriga arrenden, där lantbrukaren inte har någon möjlighet att kunna planera sin produktion och företagande framåt.

Andra frågor som lyftes var livsmedelsstrategin, Rickard framförde också att de ser över möjligheten till gårdsförsäljning samt deras besvikelse över att den nya regeringen tog bort lagförslaget om svenskmärkning ute på restaurangerna. Upphandlingen lyftes och att det måste bli lättare för lantbrukare att kunna komma med där samt att det är fördel med att odla centralt och leverera lokalt. Rickard tipsade om att försöka nå SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och att de där kommer överens om att det ska vara svensk lagstiftning som gäller vid upphandling. Detta för att få bort billig import, då det på lång sikt inte säkerställer säkerhetstänket i Sverige samt att vi vill ha kvar produktionen.

Under kvällen diskuterades även klimatanpassningar framåt, den nya batterifabriken som ska byggas i Göteborg, kommunal mark som inte blir skött då det inte finns tillräckligt med resurser, infrastruktur och stadsutveckling samt att politikerna behöver komma ut på plats innan besluten tas för att de ska bli bra, energipolitik på lång sikt, klimatklivet och att det blir kvar samt att regelförenklingar behövs. Diskussionerna avslutades med att kommungruppen bestämde att ha ett möte med den nya chefen för upphandling i kommunen och tackade politikerna för deras engagemang och deltagande.

Jennie Dannegren

Bild: Helena Richardsson lämnade över ordförandeskapet till Marcus Percival. Foto: Jennie Dannegren