Det här ska Folkrörelseutvecklings-enheten jobba med 2022

Förtroendevalda i Östergötland, Södermanland, Örebro och Mälardalen.

LRF i förarsätet när Jordbruksverket satsar på säkrare arbetsliv. Ungas röster ska höras mer och förtroendevalda ska vara trygga i att föra fram LRFs gröna lösningar för ett hållbart samhälle. År 2022 förstärks förnyelse- och förändringsarbetet inom Framtidens folkrörelse ytterligare.

Under 2022 fortsätter arbetet med projektet Samlad kraft för ett säkert lantbruk som kommer pågå fram till och med 2024.

Tanken med projektet är att förbättra arbetsmiljö och säkerhet inom de gröna näringarna. Genom Jordbruksverkets finansiella tillskott på 3,7 miljoner kronor ges LRF chansen att leda de gröna näringarna mot ett säkrare arbetsliv med färre skador och olyckor.

— Basen i utbildningen är materialet ”Är du säkert?” från Prevent. Ansvariga inom projektet som finns på varje LRF-kontor kommer att lyssna på önskemål och anpassa materialet för varje specifikt webbinarium eller informationsträff. Totalt ryms över hundra informationsträffar i projektets budget under de kommande två åren, säger Håkan Johansson som är projektledare.

Unga i fokus

LRF gör även en större kraftsamling för att unga ska ta mer plats, dels för att locka fler medlemmar till LRF, dels för att behålla nuvarande. 2021 tog därför LRF Ungdomens riksstyrelse fram en särskild handlingsplan och verksamhetsplan som ska se till att LRF har förutsättningar att stärka samarbetet och dialogen med LRF Ungdomen. Satsningen kallas LRF Ungdomen 2.0 internet.

— Vi vill se LRF Ungdomen engagerad på alla nivåer i organisationen. I styrelser, kommungrupper och i lokalavdelningar. Ungas engagemang är inte mindre idag än förr. Däremot har deras sätt att engagera sig förändrats och det behöver LRF som organisation möta, säger Erika Frost, kommunikatör folkrörelse med särskilt ansvar för LRF Ungdomen.

I den strategiska planen för 2021–2023 är uppdraget tydligt. Under denna period ska arbetet med Framtidens folkrörelse förstärkas och fullföljas för att LRF ska kunna behålla och attrahera medlemmar som vill engagera sig.

Värdegrund, kunskap och dialog

Tre områden kommer vara i fokus för att nå en önskad målbild om en inkluderande och pådriven folkrörelse. Det handlar om ett vitaliserat värdegrundsarbete, en mötesplats som innefattar kunskap, information och dialogplats för förtroendevalda samt en djupare analys av vår organisationsstruktur.

En annan viktig fråga under 2022 är valet. Politiker, beslutsfattare och myndigheter behöver förstå gröna näringens viktiga roll.  Efter valet gör LRF en kraftsamling som inträffar vecka 47. Målbilden är att stärka LRFs förtroendevalda så att de på ett tryggt sätt kan föra samtal med nyvalda politiker på alla nivåer och berätta om LRFs gröna lösningar för ett hållbart samhälle.

Fokus lokalavdelningar

Antalet lokalavdelningar blir färre. Därför tas ett rejält grepp kring LRFs organisationsstruktur med fokus på just lokalavdelningar. Målet är att underlätta dialog, gemenskap och nätverkande mellan medlemmar samt ökar attraktiviteten att engagera sig i LRF. 

— Under 2022 kommer arbetet fortsätta och vi går in i en omfattande och bred dialog om hur vi på bästa sätt skapar medlemsnytta. Hösten 2021 tog vi fram fakta och kunskap om hur det ser ut i lokalavdelningarna. Frågan är komplex. Ungefär hälften vill idag ha en förändring, hälften vill det inte. Därför är dialogen extremt viktig i vårt arbete, säger Anna Iwarsson som är chef på Folkrörelseutvecklingsenheten.

Utbildningar och omsorgsarbete

Utöver det kommer en fortsatt prioritering finnas kring omsorgsarbetet och att skapa bra utbildningar för organisationens valberedningar.

En förutsättning för att vi ska kunna ta nästa steg på resan med Framtidens folkrörelse är att vi utvecklar och förenklar den interna dialogen och kommunikationen med de förtroendevalda. Därför förstärks Folkrörelseutvecklingsenhetens team under 2022 med en person som dagligen kommer arbeta med att förbättra förutsättningarna för de förtroendevalda.