Djurhållningen minskar på grund av förekomsten av rovdjur

Länsstyrelsen i Östergötland har undersökt hur tamdjursägare i Långbogenreviret ser på rovdjur. I undersökningen framgår det bland annat att en tredjedel av tamdjursägarna uppger att deras djurhållning har minskat den senaste femårsperioden och att den största orsaken till det är förekomsten av rovdjur. LRF ser positivt på att undersökningen genomförts och hoppas att detta blir ett stöd för Länsstyrelsen att fatta beslut som på riktigt gör skillnad i djurägares vardag.

Syftet med enkätundersökningen, som Länsstyrelsen skickade ut i januari 2022 till tamdjursägare i vargreviret Långbogen, var att myndigheten skulle få en ökad inblick i om och hur hållandet av tamdjur förändrats, vilka åtgärder som eventuellt vidtas för att skydda sina djur mot rovdjursangrepp, hur oroliga tamdjursägare är för rovdjursangrepp samt hur förtroendet för Länsstyrelsens arbete med rovdjursförvaltningen ser ut.

192 tamdjursägare, som har får, getter, nötkreatur och häst, fick svara på enkäten. De flesta har små besättningar på upp till 15 djur. Några har stora besättningar får, men annars består de större besättningarna framför allt av nötkreatur. I enkäten svarade en av tre att deras djurhållning minskat under de senaste fem åren och en fjärdedel uppgav att nyttjandet av betesmark med särskilda värden minskat under samma period. De största orsakerna i båda fallen är förekomsten av rovdjur. Majoriteten av deltagarna i enkäten bedömer risken för rovdjursangrepp på deras tamdjur som hög och 90 procent av deltagarna är oroliga för att ett sådant angrepp ska ske.

Knappt en femtedel svarade att de haft angrepp av fredat rovdjur, framför allt lodjur och varg, på sina tamdjur. Enligt undersökningen har 40 procent av angreppen besiktigats av Länsstyrelsens besiktningspersonal. Den största anledningen till att angreppen inte besiktigats och att man inte sökt om ersättning för de angripna djuren är att man inte visste att angreppen skulle/kunde rapporteras. Några deltagare i undersökningen har rovdjursavvisande stängsel. Drygt fyra av tio har inte vidtagit förebyggande åtgärder och till största delen beror det på att det kräver en ökad arbetsinsats för att bedriva/genomföra dessa.  

Många deltagare i enkäten uppger att de inte har förtroende för Länsstyrelsens arbete med förvaltning av stora rovdjur. De flesta som svarat anser att rovdjur bör förvaltas genom en kombination av skydds- och licensjakt. LRF ser positivt på att undersökningen genomförts och såhär kommenterar LRFs regionordförande Jeanette Blackert den:   

- Rapporten speglar verkligen vår uppfattning av situationen och det som vi försökt påtala för Länsstyrelsen. Att djurproduktionen påverkas negativt, djurantalet minskar, arealen betad mark minskar, vilket både går helt stick i stäv med livsmedelsstrategin och hållbarhetsmålen med ökad biologisk mångfald. Jag hoppas verkligen att Länsstyrelsen tar till sig resultaten från undersökningen och försöker arbeta för en förändring både vad gäller förtroendet för deras arbete, men också framförallt för en ökad framtidstro bland de djurägare som lever och verkar i vargnära områden, säger hon.

LRF anser också att resultatet av rapporten går stick i stäv med målen i förvaltningsplanen samt det övergripande målet att tamdjurshållning inte påtagligt ska försvåras och socioekonomisk hänsyn ska tas.

Här kan du läsa rapporten och även jakthundsägares och allmänhetens syn på rovdjur i området