Frukostmöte med politiker i riksdagshuset

Frukostmöte riksdagspolitiker

Den 23 november träffade ordförandena för LRF Skåne, Jönköping och Sydost ett 20-tal riksdagspolitiker från hela sydregionen i riksdagshuset i Stockholm.

Syftet med träffen var att lära känna de nya riksdagspolitikerna från länen men även att ge dem en samlad bild med de viktigaste frågorna i södra Sverige i jord- och skogsbruket just nu. Ordförandena från de tre länen lyfte upp frågor som lönsamhet, insatsvaror i produktionen, de gröna näringsarnas behov av kompetens samt att nyttja potentialen för energiproduktion.

- Marknadsvillkoren är det viktigaste men det finns saker som man också behöver titta på, exempelvis skatter, en uppdaterad livsmedelsstrategi och stärkt medfinansiering. Vi vill och har möjlighet att ställa om till ett hållbart jordbruk och kan producera mer grön energi, säger Hans Ramel, ordförande för LRF Skåne.

En av frågorna som lyftes av en politiker löd såhär:

Finns det inte en målkonflikt om man ska bygga solceller på mark som behövs för livsmedelsproduktion?

- LRF går inte in och tar parti för det ena eller det andra, utan vi litar på att markägaren gör en klok bedömning på vilken mark som fungerar för solceller. Man kan även odla vall och ha betande får samtidigt som vi får ut el och vi behöver varje kilowatt, svarade Hans Ramel.

Andra frågor som lyftes fram var skogen och den biologiska mångfalden. Medskicket från LRF var bland annat att implementera en modell för frivilligt skydd, förändrad artskyddsförordning men även behovet av betande djur som skapar biologiskt mångfald.

- Skogen är en fråga som rör hela landet och det som oroar oss är Nature Restoration Law. Där har Sverige valt en tidpunkt för när man ska restaurera som ligger långt bak i tiden, säger Karin Nalbin.

Roger Gustafsson, ordförande i LRF Sydost lyfte även frågan kring den biologiska mångfalden. - Det är bristen på djur som är vårt störta bekymmer, vi behöver fler betande djur för att kunna hålla markerna öppna.