Hållbarhetsmål för LRF Lokal mat och dryck

Bitar av Präst, Herrgård och Grevé på bricka

LRF Lokal mat & dryck vill visa att landsbygdens livsmedelsförädlande företag bidrar i omställningen till ett hållbart samhälle, där starka och uthålliga företag skapar affärer baserade på lokala resurser.

Gastronomisk och biologisk mångfald hör ihop. LRF Lokal mat & dryck arbetar för att öka insikten om att matkultur är avgörande i hållbara livsmedelssystem. Med tradition, ny kunskap och innovation byggs företag som utöver sina produkter och tjänster också levererar ekosystemtjänster och biologisk mångfald.

Genom samverkan främjar LRF Lokal mat & dryck framväxt av attraktiva besöksmål kring måltidsturism.

Miljö och klimat

Öka den biologiska och gastronomiska mångfalden!

Vi kommer att arbeta för att:

 • Bygga affärer som tillvaratar regionala naturgivna förutsättningar genom lokal produktion och tillverkningsmetoder.
 • Hålla odlingslandskapet öppet, ha djur som betar, värna arter och biotoper.
 • Öka insikten om att matkultur är viktigt för miljömässig hållbarhet.
 • Minimera fossila växthusgaser i våra produktionskedjor.

För att vi ska lyckas måste samhället:

Säkerställa möjligheter till en mångfald av företagande och brukningsinriktningar. En mångfald i brukandet ger en mångfald i gastronomi och landskap, och utgör grunden för en robust försörjningstrygghet.

Värna och underlätta lokala initiativ och nyetableringar inom de gröna näringarna samt etablera ett långsiktigt synsätt som bygger på förståelse för komplexiteten i biologiska produktionssystem.

Ekonomi

Öka lönsamheten och diversifieringen hos de gröna näringarna!

Vi kommer att arbeta för att:

 • Vidareutveckla våra verksamheter med god djur-och naturomsorg som utgångspunkt, för att bidra till en lönsam diversifiering för företag i primär- och förädlingsled.
 • Arbeta för att öka förståelsen för att lokala initiativ, med dess unika värden, bidrar till en robust försörjningstrygghet.

För att vi ska lyckas måste samhället:

 • Ge tydliga regelverk och långsiktiga incitament inom områden såsom finansiering, innovationssystem och lagstiftning som gynnar lokal produktion.
 • Säkerställa att myndighetsutövningen har ett företagsfrämjande synsätt, i enlighet med den nationella livsmedelsstrategin, med rättssäker stödjande tillsyn, målstyrning, goda branschkunskaper, samordnade kontroller och korta handläggningstider.

Socialt

Öka mat- och dryckesföretagandets attraktionskraft!

Vi kommer att arbeta för att:

 • Fler företag som bidrar med ökad sysselsättning och tillväxt i hela landet.
 • Stärka attraktionskraften för företag inom lokal mat och dryck så att människorna vill skapa starka lokala kluster där de bor och verkar.
 • Ta tillvara platsers specifika naturgivna förutsättningar.
 • Stärka landsbygdens konkurrenskraft inom måltidsturism.

För att vi ska lyckas måste samhället:

 • Förbättra förutsättningarna för att leva och driva företag på landsbygden.
 • Erbjuda landsbygds-och småföretagarsäkra lagar och regler som är proportionerliga, och som främjar en långsiktig tillväxt och stärkt lönsamhet, i linje med den nationella livsmedelsstrategin och den nationella besöksnäringsstrategin.
 • Säkra god samhällsservice i hela landet.
 • Öka digitaliseringen i tillsyn och myndighetsutövning.