Hållbarhetsmål ytterligare steg framåt för entreprenadbranschen

LRF Entreprenad har nu arbetat fram hållbarhetsmål för branschen. En viktig insikt är att inte fastna i den miljömässiga hållbarheten, den ekonomiska och sociala är minst lika viktiga.

Anders Drottja är verksamhetsansvarig för LRF Entreprenad och berättar att det hela tiden varit god fart i arbetet. Man har haft tillgång till en hållbarhetsexpert på LRF som bollplank och medlemsorganisationerna har sett tydlig nytta av att ha hållbarhetsmål för sina verksamheter.

– Det är värdefullt att i upphandlingar kunna visa på vad man gör. Målen är utformade så att de visar i vilken riktning vi vill jobba, men som det ser ut i branschen så kommer det att behövas en del från både kunder och samhälle för att vi ska kunna uppfylla dem. Om en kund begär att entreprenören till exempel ska köra helt på fossilfritt så måste hon eller han vara beredd på att det blir en annan prislapp.

Ännu en tjänst i utbudet

Annars är hållbarhetsaspekten ännu inte så uttalat efterfrågad, men ett av medlemsföretagen satt i en upphandling och kunde stödja sig på de som då fanns framtagna som preliminära mål. Entreprenadbranschen betecknar sig själv som en sektor i framkant, som säljer kunskap och teknik. Då blir hållbarhet ytterligare en viktig tjänst som man kan tillhandahålla.

En sak som slagit Anders i arbetet med hållbarhetsmålen är att man lätt fastnar i den miljömässiga aspekten.

– Vi insåg att det faktiskt är så att de två andra dimensionerna, ekonomisk och social hållbarhet, är förutsättningar för att man ska finnas kvar som företag och klara av miljön.

Så vad händer nu, när målen är formulerade?

– De kommer att följas upp varje år, för att se vad som har hänt och om vi närmat oss målen, säger Anders Drottja.

LRF Entreprenads hållbarhetsmål

Miljö
Öka de gröna näringarnas klimatnytta och resurseffektivitet

LRF Entreprenad kommer att arbeta för att:

 • I takt med hela det gröna näringslivet och kundernas efterfrågan skapa förutsättningar för att fasa ut fossila bränslen, med bibehållen konkurrenskraft och stärkt lönsamhet
 • Vidareutveckla våra erbjudanden byggda på resurshushållning och precisionHöja statusen för de som arbetar i de gröna och påvisa den fackmässighet som krävs för att bedriva miljövård i praktiken

För att vi ska lyckas måste samhället:

 • Ge möjlighet till finansiering och lönsamhet, genom en stärkt konkurrenskraft, så att vi kan göra de investeringar som krävs för ökad uthållighet och produktion
 • Säkerställa en god fysisk och digital infrastruktur som möjliggör ökad digitalisering och automatisering i landsbygdens entreprenadföretag

Ekonomi
Främja lönsamt företagande på landsbygden

LRF Entreprenad kommer att arbeta för att:

 • Vidareutveckla våra erbjudanden byggda på kompetens, arbetsvillkor och en god arbetsmiljö
 • Vidareutveckla våra affärsidéer för att svara på efterfrågan av tjänster med allt högre krav på långsiktig hållbarhet

För att vi ska lyckas måste samhället:

 • Ge tydliga och långsiktiga incitament inom områden som finansiering, regelverk och skattelagstiftning som gynnar klimat- och miljöeffektiv produktion av varor och tjänster hos företag på landsbygden
 • Säkra att särskilda insatser för en viss målgrupp träffar avsedd mottagare

Socialt
Öka attraktionskraften för landsbygdens entreprenadföretag

LRF Entreprenad kommer att arbeta för att:

 • Attrahera fler att ta plats i de gröna näringarnas entreprenadföretag som företagare eller som anställda
 • Medverka till stärkt samarbete mellan landsbygdsföretag
 • Förbättra samarbetet mellan land och stad

För att vi ska lyckas måste samhället:

 • Sänka tröskeln för att bli företagare exempelvis genom utbildning, starta-eget-program, mentorskap etc
 • Utjämna villkor för företag genom att göra lagar och regler landsbygds- och småföretagssäkrade
  Säkra att arbetsgivare uppfyller svensk arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftning

Om LRF Entreprenad
LRF Entreprenad samlar organisationer vars medlemmar utför entreprenadtjänster inom i första hand det gröna näringslivet men även andra typer av maskintjänster och rena bemanningsuppdrag. Utöver LRF ingår dessa organisationer:

 • Farmartjänstföretagen
 • Sveriges Maskinringar
 • Skogsentreprenörerna
 • Landsföreningen Sveriges Maskinstationer
 • Föreningen Skånes Maskinstationer