Hur viltskador kan minska diskuterades under tematräffar

Under hösten har Länsstyrelsen i Södermanland bjudit in till två tematräffar om samförvaltning av klövvilt. LRF, Svenska Jägareförbundet, Mellanskog och Länsstyrelsen delade under mötena med sig av nulägesanalys och vad man tror om framtiden.

Mötena genomfördes i Björnlunda och i Katrineholm med god uppslutning av cirka 40 deltagare vid varje tillfälle. Under mötena fanns det en tydlig frustration över skadorna i lant- och skogsbruket. 

Företagen behöver vara lönsamma, men viltet är en begränsande faktor för många. Det är allvarligt även ur ett samhällsperspektiv då vi behöver producera mer livsmedel och skogsråvara, inte mindre, menar LRF.

Inventera viltpopulationerna och ståndortsanpassa 

Det diskuterades tips och råd kring vad man som markägare, jägare, lant- eller skogsbrukare kan göra för att exempelvis minska skador eller bidra till att höja kvaliteten på viltstammarna. Några av tipsen och råden var:

  • Inventera viltpopulationerna lokalt
  • Ta fram strategier för avskjutning och följ upp. Balansera arter med varandra – glöm ej rådjuren
  • Planera jaktutövandet så att planerna uppfylls, val av hund, vakjakt, placering av torn etc.
  • Sätt upp referensburar i grödor och skog för att få en uppfattning om betestryck och som underlag för lokal dialog med markgrannar och jägare.
  • Ståndortsanpassa i skogsbruket och var aktiv i röjningar och gallringar.

Antalet vilt har ökat dramatiskt i Södermanland samtidigt som landskapet har förändrats över tid. En del åkermark är igenplanterad. Skogarna har också blivit tätare med gran, vilket minskar mängden bärris - en viktig foderbas. Detta har medfört en obalans i mängden vilt mot det naturliga fodret som finns i landskapet. Förutom skador i grödor och skog ser man att viltet inte mår väl av foderbristen när bärris, örter och löv tryter.

Könsfördelning en viktig väg framåt

I framtiden ser länsstyrelsen att det går att ta kontroll över populationsutvecklingen. Det viktigaste verktyget är könsfördelning.

Även jägareförbundet visade på beräkningsmodeller för hur stor påverkan det har hur man planerar och följer upp sin avskjutning.

LRF har tagit fram en toleransnivå för viltskador. Den hittar du här