Kommungruppernas arbete gav resultat!

Borgholm och Växjö kommun var två av remissinstanserna för EU-förslaget Nature Restoration Law. Alla kommuner i Sverige har haft rätt att yttra sig i denna fråga som skulle kunna få en mycket stor påverkan på de gröna näringarna. Förslaget handlar om hur medlemsländerna ska restaurera natur för att gynna biologisk mångfald. 

- Enligt förslaget skulle det krävas av Sverige att återställa natur till hur det såg ut i ett förindustriellt tillstånd. Detta skulle i sin tur innebära förödande konsekvenser för vår livsmedelsförsörjning, skogsbruket och förnybar energiförsörjning, säger Carin Hoflund, regionalt sakkunnig LRF Syd.

LRF Jönköpings län och LRF Sydost samlade tillsammans med LRF Skåne in kommungrupperna till ett informationsmöte, och uppmanade till att ta kontakt med sina kommuner och prata om remissen. 

Aktivt arbete i kommungrupperna gav resultat. Några exempel på insatser:

  • I Växjö kommun hade handläggare författat ett remissvar där kommunen tänkte ställa sig bakom EU-förslaget. Efter samtal med styrande politiker ändrade sig kommunen och valde att i sitt remissvar till regeringen svara att den föreslagna förordningen skulle avvisas. 
  • Borgholms kommun kände inte till remissen alls innan kommungruppen tog kontakt. Det slutade i att kommunen gick på LRFs ställningstagande.
  • Uppvidinge är ett exempel på kommun som inte var remissinstans, men som efter att kommungruppen tog kontakt med lokala politiker ansåg att detta var en väldigt viktig fråga för kommunen. Det resulterade i att kommunen skickade ett remissvar till regeringen där man var mycket kritisk till förslaget.  

LRF Sydost har även haft möte med alla tre länsstyrelser för att få deras bild på förslaget och hur de arbetade med remissen.