Lägg inte alla energiägg i samma korg

”Nej. Nej, nej, nej. Varken direkt eller indirekt”. Det beskedet ger tyska Uniper, som äger Barsebäck kraft, på frågan om bolaget planerar ny kärnkraft i Sverige. Nu måste vi därför bredda energidebatten och fokusera på lösningar som gör att vi snabbt kan öka svensk energiproduktion. Läs LRF Sydosts inlägg i energidebatten!

En stabil energiförsörjning är grundläggande för att utveckla den svenska hållbara matproduktionen, öka självförsörjningsgraden och få en levande landsbygd. Som en konsekvens av Rysslands invasion av Ukraina befinner sig Sverige mitt i en europeisk energikris som slår hårt mot livsmedelsproduktionen. I de två elområdena med högst elpriser – SE3 och SE4 – produceras cirka 90 procent av våra livsmedel. De försämrade förutsättningarna i södra Sverige kan alltså få stora konsekvenser för hela landets försörjningsförmåga och vår beredskap. Som tur är kan Sveriges jord- och skogsbrukare också vara med och lösa energiproblematiken.

Enligt Energimyndighetens senaste bedömningar har Sverige stor potential att producera drivmedel. Sverige bedöms också ha god potential till ett ökat hållbart uttag av biomassa. År 2030 bedöms den vara cirka 41–59 terawattimmar (TWh) årligen, varav majoriteten består av skogsbaserad biomassa om cirka 27–37 TWh. Till detta kommer ytterligare tillskott från solel på tak motsvarande 2 TWh och biogas om 10 TWh. Sammantaget innebär det att det svenska jord- och skogsbruket kan tillföra ytterligare uppemot 50 TWh i ny ren energiproduktion. Det motsvarar ungefär den elproduktion som kärnkraften producerar i dagsläget under ett år.

Svenska jord- och skogsbrukare vill investera i mer energiproduktion, men då behövs förbättrade förutsättningar. Vi välkomnar regeringens fortsatta satsningar på Klimatklivet och biogas som är viktiga åtgärder för att den omställning som nu pågår i lantbruket ska fortsätta. Men mer behövs.

Ändra gränsen för mikroproduktion, förbättra nätkapaciteten i hela Sverige. Skattebefria all egenanvänd solel och ta bort 500kW-gränsen. Inkludera energilagring oberoende teknikval som en tydlig del inom Klimatklivet. I stället för att sänka reduktionsplikten till EU:s minimigräns, använd det som verktyg för att främja svenska insatsvaror i produktionen av biodrivmedel. Ta bort beskattningen på låginblandat biodrivmedel som inte innefattas av reduktionsplikten.

Lösningarna finns, och svenska företagare inom jord och skog är beredda att göra vår del för att säkra svensk energiproduktion. Lägg inte alla energiägg i en enda korg.

Ge de gröna näringarna rätt förutsättningar så tillför vi ytterligare 50 TWh i ny ren energiproduktion!

Roger Gustafsson, regionordförande LRF Sydost

Per-Göran Sigfridsson, energiansvarig LRF Sydost