LRF Skogsägarna deltar på FN:s klimatmötet i Glasgow

Lennart Ackzell som är internationell samordnare på LRF Skogsägarna ger här en kort rapport.

LRF Skogsägarna representerar den Internationella Familjeskogsalliansen IFFA och samarbetar nära den internationella jordbruksorganisationen Agricord. Vi följer förhandlingarna och deltar på så kallade side-events där olika länder och organisationer framför sina synpunkter. Vårt bärande budskap är den stora klimatnyttan som bönder och familjeskogsbrukare gör genom föryngring och plantering av skog. Där vi ser policy-reformer med stärkta landrättigheter ser vi ett stort intresse för plantering av skog för produktion av främst byggnadsmaterial och energi. Samtidigt gynnas jordbruket genom trädens erosionsbegränsning, hindrar torkande vindar, markförbättring med näring från bladen, och livsmedel som frukt mm.

På seminarier i den Nordiska Paviljongen på COP mötet diskuterades digitalisering och vad nytta den kan göra för världens skogsbrukare. Det är tillgången på tvåvägs information dels till skogsodlarna med kunskap och erfarenhet för att förbättra brukarmetoder, lära om nyttan med producentföreningar/kooperativ, försvar av markrättigheter, dels från skogsodlarna med uppgifter vad man beskogar och vad man skördar i den egenodlade skogen så att man synliggör t.x klimatnyttan med småskalig beskogning så den får den respekt och den uppskattning den är värd men också motiverar fler att tillsammans med livsmedelproduktion också plantera skog för en win-win för flertalet av de 17 internationella hållbarhetsmålen. Det är så smart, inte bara för klimatet, att få fler att etablera skog!

I COP mötets inledning tog man beslut om att begränsa den pågående avskogning som är ett klimatproblem. Men det var samtidigt glädjande att man i den stora förhandlingssalen också visade från den respekterade ”Global Carbon Project” att den tidigare ökningen på ca 2 % de senaste tio åren så ser nu klimatforskarna en årlig minskning med avskogning med 4%. Förmodligen ett resultat bland annat på lokalt småskaligt engagemang baserat på genomförda markrättighets-policies.

Det är många småbrukare som drabbas hårt av klimatförändringarna i alla delar av världen. Samtidigt är vi en uppenbar del av lösningen. LRF skogsägarna ser den stora klimatnyttan med det svenska nettoupptaget av CO2 i vårt svenska skogsbruk som ligger runt 45 milj CO2 ekvivalenter och som därmed tar upp merparten av andra sektorers utsläpp. Den fantastiska sagan är väl värd att synliggöra på dessa klimatmöten.

Här kan du se en av de paneldiskussioner Lennart Ackzell medverkade i.