LRF Södermanland träffade medlemmar inför remissförslag till Framtidens folkrörelse

Medlemsmöte
Under medlemsmötet presenterades remissen och processen kring Framtidens folkrörelse. Foto: Carolina Fransson

Ett 30-tal medlemmar slöt upp när LRF Södermanland den 2 februari hade medlemsmöte kring remissen Framtidens folkrörelse i Vadsbro-Blacksta föreningsgård utanför Flen. Kvällen inleddes med att Johan Lagerholm, Stefan Gustafsson, Kjell Johansson och Martin Holmberg från regionstyrelsen presenterade remissen och processen och det avslutades med diskussioner.

Efter middag, kaffe och kaka blev det gruppdiskussioner där deltagarna fick fundera kring frågorna: vilka möjligheter innebär detta förslag för LRF? vilka utmaningar innebär detta förslag för LRF? hur önskar ni att den lokala nivån som nätverk/intressegrupper organiseras i LRF? vilka medskick vill ni göra med förslaget?

Förslaget är att stadgebinda kommungrupperna. Detta innebär att de har årsmöte, får motionsrätt och utser fullmäktige till regionstämman. Lokalavdelningarna blir enligt förslaget stadgefria. De ersätts med intressegrupper som samverkar i ett visst område eller inom en viss fråga på regional/lokal nivå.

Tanken med att stadgebinda kommungrupperna är att stärka LRF i det näringspolitiska påverkansarbetet kommunalt. Det är viktigt att komma ihåg att förslaget från början kommer från LRFs medlemmar och att remissen har arbetats fram utifrån en medlemsdialog. Det är också viktigt att poängtera att ingenting är klart ännu och att man som medlem kan påverka utformandet av framtidens folkrörelse.  

Under diskussionerna var många deltagare eniga i de utmaningar och möjligheter som finns med förslaget. En möjlighet som flera lyfte var att det kan bli lättare att hitta personer som vill bli förtroendevalda då många vill engagera sig där de har stora möjligheter att påverka. En utmaning som flera lyfte vad att det kommer att ställas högre krav på valberedningen, att de som sitter i den kan behöva vara mer geografiskt utspridda för att lättare ha kännedom om de kandidater som finns.

Här är några fler möjligheter som lyftes:

·       Det kan bli enklare att ordna aktiviteter och få medlemmar att komma på lokalavdelningens träffar när medlemmarna inte behöver engagera sig i en styrelse eller vara oroliga för att bli valda till uppdrag.

·       Man ökar LRFs relevans lokalt i och med att man når större påverkan i politiken i kommunen.

Några ytterligare utmaningar:

·       Belastningen på kommungruppen kan öka. Medlemmen ställer högre krav på kommungruppen. Då måste kommungrupperna vara bra på att beskriva vad de gör och ha medlemsdialog. Det kräver kompetens och närvaro.

·       Det finns en risk att man tappar förtroendevalda och engagerade medlemmar på gräsrotsnivå och därmed lokalkännedomen och de lokala känselspröten.

Några önskemål om hur den lokala nivån som nätverk/intressegrupper organiseras:

·       Ett informellt nätverk som slår vakt om de lokala intressen som finns i bygden.

·       Lokala avdelningar måste få fortsätta ha ett engagemang och få eska pengar till aktiviteter.

Några medskick:

·       Utöka antalet förtroendevalda i kommungrupperna för att skapa bra arbetsbelastning.

·       Mer stöttning behövs från regionkontoret för att bevaka kommunala frågor.

Stefan Gustafsson från Södermanlands regionstyrelse sitter med i referensgruppen kring Framtidens folkrörelse.

Vad är dina reflektioner efter mötet?

-          Det kom upp både positiva och negativa synpunkter. Jag kände att kommungrupperna var lite oroliga för en ökad arbetsbörda, att det ska bli mer jobb med att ta fram ombud till stämmorna och få in motionerna. Kommungrupperna kommer nog att behöva någon form av förstärkning och lite mer folk i styrelserna.

Stefan Gustafsson har nu under lokalavdelningarnas årsmöten varit ute och pratat om remissen.

Vad har det dykt upp för synpunkter på förslaget under årsmötena?

-          Det har varit lite olika frågor. Många har undrat om lokalavdelningarna ska läggas ner. Det är ju inte syftet. Tanken är att det ska bli enklare och bättre. De flesta vill också slippa kassahanteringen.

Regionstyrelsen ska under regionstämman den 9 mars lägga fram sitt förslag till svar på remissen. Alla styrelser inom LRF kan ge synpunkter på remissen till och med den 31 mars. Vill du som enskild  medlem påverka kan du ta kontakt med din närmaste styrelse. Kontaktuppgifter hitta du här Kontakta LRF Södermanland - Lantbrukarnas Riksförbund Har du frågor eller vill diskutera remissen kontakta Stefan Gustafsson, 073-983 96 35 eller dentersta@hotmail.com.

Här kan du läsa remissen: Remiss - Framtidens folkrörelse - Lantbrukarnas Riksförbund (lrf.se)

Fakta: Medlemsdialogen

2018: LRF:s riksförbundsstämma beslutade att inleda en medlemsdialog om Framtidens folkrörelse.

2019: Bred medlemsdialog i hela LRF.

2020: Beslut om handlingsplan för Framtidens folkrörelse.

2021: Insamling av fakta och kunskap.

2022: Analys, konkretisering och utveckling om framtida lösningar.

2023: Januari-mars remissperiod, inför beslut på LRFs riksförbundsstämma maj 2023.

2024: Genomförandeperioden inleds.

Syfte: Medlemsdialogen (2018/2019) påtalar vikten av att genomföra en djupare analys av hur LRF utvecklar sin organisationsstruktur.

Mål: En organisationsstruktur som är hållbar samt underlättar dialog, gemenskap och nätverkande mellan medlemmar samt ökar attraktiviteten att engagera sig i LRF. 

 

Carolina Fransson